ÚLTIMES NOTÍCIES

Retribucions i horaris per jornades curs 2017-2018

Resultado de imagen de horari ugt

Els mestres i professors titulars de la plantilla del centre tenen l’horari laboral setmanal establert amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, horari que actualment és de 37 hores i 30 minuts setmanals.

En aquest butlletí podràs consultar les hores de docència, les activitats d’horari fix: i altres activitats relacionades amb la docència:

Butlletí

 

Publicades les llistes d’aprovats d’oposicions de FP

Resolució ENS/1708/2017, d’11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.

En el termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, els aspirants seleccionats han de presentar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona o per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, els documents a què fa referència la base 8 de la Resolució ENS/1814/2016, adreçats a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

Presentació documents

Resolució PDF (81.90 KB)

Monogràfic funcionaris en pràctiques

La UGT vota en contra del dictamen ‘ARA ÉS DEMÀ’ en consell escolar de catalunya

EL 17 de juliol de 2017, la UGT de Catalunya va votar en contra del dictamen del Consell Escolar de Catalunya, dictamen que dóna fi al projecte “Ara és Demà” presentat per al seu estudi i debat, per part de la exconsellera d’Educació.

Els principals motius d’aquesta decisió són els següents:

  • El document final no recull propostes fermes en relació al reconeixement del professorat i les propostes que es fan pel que fa a la carrera professional són desproporcionades. L’exigència torna a recaure en els docents, sense aportar els recursos necessaris (5 anys de formació i 2 de pràctica) sense previsió de millores laborals, reconeixement, ni dotació econòmica per a la formació.
  • No compartim la figura del director que es proposa,  amb un lideratge de gestió i pedagògic, que dóna la potestat de seleccionar al professorat en cada centre, presentant un sistema jeràrquic i poc participatiu.
  • El document aposta per fer canvis en les etapes educatives, sense explicar-ne els beneficis ni aportar els recursos necessaris per dur-los a terme. S’intenta universalitzar la primera escolarització a partir dels 2 anys, i allargar l’ensenyament bàsic obligatori dels 6 fins els 18 anys.
  • S’obvia la realitat del sistema educatiu actual, amb totes les seves deficiències i mancances. Retallades socials, laborals i una inversió  en educació del 2,9% sobre el PIB , molt per sota dels  països desenvolupats ( la LEC marca el 6%). Un debat seriós no pot obviar el tema econòmic.
  • No estem d’acord en el model d’accés com a docent en el sistema, la proposta d’una llista única per a centres públics i concertats, trenca el sistema d’oposició actual, implementant un sistema poc transparent, subjectiu i sotmès a la selecció de les direccions.
  • Es proposa un canvi més polític que educatiu, amb l’horitzó d’un nou país, apostant per una educació transgressora, amb una mirada a països avançats on la inversió en educació és infinitament superior a la nostra, i en què el valor social i reconeixement dels docents també ho és, però aplicat a un context com el nostre, que és totalment diferent.