NOVETATS:

QUÈ FER AMB EL RETARD EN LA RECOLLIDA

L’horari màxim de recollida dels alumnes ha d’estar exposat en un lloc visible del centre, ha de preveure un marge raonable de retard i ha de determinar la persona o persones que es faran càrrec dels alumnes un cop se superi el temps fixat per a la recollida.

No es pot deixar sol, en cap cas, un alumne.

Butlletí

Sentència europea interins

Adjuntem un butlletí amb les darreres informacions relatives a la sentència del TJUE en relació a les indemnitzacions del personal laboral interí. A diferència del que passa amb els laborals, la situació dels interins funcionaris no està resolta de forma expressa pel TJUE. Tanmateix, i amb totes les incerteses, el Gabinet Jurídic d’UGT entén que també es possible plantejar l’aplicació d’aquest criteri als funcionaris interins aplicant el principi de la no discriminació, com va passar en el seu moment amb el tema dels triennis.

BUTLLETÍ 

Currículum cicles formatius

ORDRE ENS/264/2016, de 19 de setembre, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de gestió forestal i del medi natural.

ORDRE ENS/265/2016, de 19 de setembre, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de caracterització i maquillatge professional.

ORDRE ENS/260/2016, de 26 de setembre, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria i cosmètica capil·lar.

Normes procedimentals aplicables als concursos de trasllat d’àmbit estatal

El concurs de trasllats 2016/2017 serà des del 8 novembre 2016 al 28 de novembre de 2016, ambdós inclosos.

Vacants provisionals: Abans del dia 15 febrer 2017.
Vacants definitives:    Abans del dia 6 abril 2017.

En breu es publicarà a Catalunya la normativa específica.

Orden ECD/1596/2016, de 23 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslado de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2016/2017, para personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

PDF (BOE-A-2016-9138 – 36 págs. – 1.694 KB)

 

Participació en tribunals d’oposicions

El Departament d’Ensenyament convoca un concurs oposició per a l’ingrès i accés a la funció pública docent de 300 places de funcionaris docents dels cossos de professors d’ensenyament secundari i de professors tèncics de formació professinal.

Els tribunals estaran constituïts per un president o presidenta i quatre vocals, del cos de catedràtics d’ensenyament secundari i del cos de professors d’ensenyament secundari o bé del cos de professors tècnics de formació professional, de l’especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres o serveis educatius de la comarca on hagi d’actuar el tribunal.

Es pot sol·licitar voluntàriament formar part d’un tribunal com a vocal, amb un màxim de dos vocals titulars i dos vocals suplents per tribunal. Els requisits per participar-hi s’estableixen a la resolució de la convocatòria (5.3.4.Participació voluntària).

>> Accés a l’aplicació

  • Termini d’inscripció: del 5 al 24 d’octubre de 2016, ambdós inclosos.