ÚLTIMES NOTÍCIES

Informació oposicions 2017

Un cop més els treballadors i treballadores del sector públic  som hostatges dels tripijocs dels polítics.

Al Departament d’Ensenyament li fa por posar en marxa les oposicions del 2017, sense que el Govern hagi presentat, a aquestes alçades del curs els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) i els de la Generalitat encara no s’hagin aprovat.

Butlletí

DESESTIMADA L’EXCLUSIÓ D’UN PROFESSOR INTERÍ DE LA BOSSA DE TREBALL PER NO SUPERAR EL PERÍODE DE PROVA.

Resultat d'imatges de juzgado

Amb data 19 de gener, els serveis jurídics de la UGT van rebre sentència del Jutjat Contenciós nº6 de Barcelona referent a l’acomiadament i exclusió de la borsa de treball d’un interí docent després d’acabar el seu període de prova i ser avaluat negativament.

La sentència dóna la raó al demandant i a la tesi que defensàvem des de la UGT de manca de rigor en tot el procés avaluatiu.

Butlletí

Relació de vacants provisionals corresponents a la convocatòria de concurs de trasllats


Resolució ENS/196/2017, de 6 de febrer, per la qual es fa pública la adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

Resolució ENS/197/2017, de 6 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL, NOU REPTE DE L’FP

LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL, NOU REPTE DE L’FP

En una societat altament automatitzada cada dia més robotitzada, i competitiva, l’objectiu primordial és la qualificació de les persones, per això entenem que el nostre model de formació ha d’incloure necessàriament el concepte de qualificació professional.
Una reflexió sobre un dels nous reptes de l’FP: la qualificació professional.

Sol·licitud d’avaluació de l’activitat docent per al reconeixement d’estadis

Calendari  del procediment

  • Presentació de sol·licituds: del 15 de febrer a l’1 de març de 2017
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: primera quinzena de març de 2017
  • Termini per presentar reclamacions: cinc dies hàbils a partir del dia següent a l’exposició de la llista provisional
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: segona quinzena de març de 2017

Un cop publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos comença l’actuació de la Inspecció i, per tant, la renúncia presentada amb posterioritat es computarà com una avaluació als efectes del màxim d’avaluacions per a cada període de 9 o 6 anys.

Normativa

Ordre ENS/211/2016, de 27 de juliol, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 7176, de 03.08.2016).

Ordre ENS/16/2016, de 3 de febrer, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, de procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 7056, de 10.2.2016).

Ordre ENS/382/2015, de 22 de desembre, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 7032, de 7.1.2016).

Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 6749, de 13.11.2014).