ACTUALITAT

UGT DEMANA L’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA QUE PROTEGEIX ELS DRETS DELS TREBALLADORS QUE ESCULLEN LA JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA

La UGT s'ha vist obligada a sol·licitar l'execució forçosa de la sentència ferma núm. 280/2018 dictada en el recurs a data 25 de gener de 2018 i notificada el 16

El Govern aprova el decret sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

DECRET LLEI 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic. Els servidors

Instrucció 3/2018, sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya

S'ha aprovat la Instrucció 3/2018, de 3 d’octubre, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de la Generalitat

III Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana. Segregació(ns)

Programa III Debat extraordinari sobre l'educació catalana

Certificats d’anglès dels nivells B1, B2 i C1 de les EOI. Convocatòria extraordinària

El Departament d'Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d'anglès següents: Nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) Nivell B2 del MECR Nivell C1

Llista definitiva de persones seleccionades, un cop superada la fase de pràctiques del concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació

RESOLUCIÓ ENS/2233/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones seleccionades, un cop superada la fase de pràctiques del concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors

Top