ÚLTIMES NOTÍCIES

La UGT de Catalunya valora positivament la moció aprovada pel Parlament sobre la recuperació de condicions laborals del personal de la Generalitat

El Parlament de Catalunya insta al Govern a arribar a un acord amb els sindicats abans d’estiu — Exigim al Govern que compleixi amb els seus treballadors i deixi de menystenir al Parlament

La UGT de Catalunya valora positivament que  per tercera vegada un acord que insta al Govern de Catalunya a retornar les condicions laborals sostretes al personal de la Generalitat de Catalunya en aquests darrers anys.

Aquesta moció insta al Govern de Catalunya a realitzar un estudi de les necessitats de la plantilla de la Generalitat per tal de garantir la qualitat i eficiència dels serveis públics prestats per aquesta administració i a fer una proposta de calendari de convocatòria d’oposicions amb l’objectiu que l’any 2019 la temporalitat no superi el 8%.

La UGT de Catalunya exigeix al Govern, però molt especialment al Departament de Governació (responsable directe de resoldre aquest conflicte), que doni l’impuls polític i deixi de fer orelles de marxant, per tal que d’una vegada per totes les mocions i resolucions del Parlament de Catalunya es traslladin a acords en el si de la Mesa de Negociació dels Empleats i Empleades Públics de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC).

Des del nostre sindicat lamentem que el Govern de Catalunya segueixi sense tenir el necessari capteniment per tal d’atendre els mandats del Parlament de Catalunya, ja que és la tercera vegada en aquesta legislatura que els diputats i diputades catalans demanen el retorn de les condicions laborals.

El mandat parlamentari és novament molt clar i no deixa cap marge d’interpretació a la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya en relació a assumptes tan importants com el retorn de les pagues extres de 2013 i 2014, la recuperació del Fons d’Acció Social (FAS), productivitat o el 100% del salari per incapacitat temporal.

En el cas de les pagues extres, el Parlament de Catalunya insta al Govern a retornar la de 2013 en 2018 i la de 2014 en 2019, tot especificant que aquesta recuperació no podrà ser  més enllà del primer trimestre de 2019.

Per tal d’implementar tots aquests punts, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a “utilitzar tots els mecanismes de modificació de crèdits i habilitació de crèdits extraordinaris permesos per la llei per disposar dels recursos necessaris per finançar les mesures previstes en aquesta moció”.

Perllongament de la permanència en el servei actiu del personal docent

La sol·licitud de perllongament inclou la doble possibilitat de:

  • jubilació el 31 d’agost del curs en què es presenta

Els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu. mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

Llegir més

Tramitació de reducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament, centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i centres educatius per a deficients visuals (CREDV) que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, tindrà una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per fer activitats d’una altra naturalesa.

Termini de presentació de sol·licituds: No més tard del 30 juny anterior a l’inici del curs per al qual es sol·licita.

Model de sol·licitud: Sol·licitud de reducció de dues hores

Observacions: S’ha de lliurar a la direcció del centre.

Modificació de la data jubilació voluntaria

RESOLUCIÓ ENS/1108/2017, de 16 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d’efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents.

PDF (32.20 KB)