Actualitat en temps real del Departament d’Educació sobre el coronavirus

Comunicats del Departament d’Educació

Instrucció 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2