Publicades les llistes d’aprovats d’oposicions de FP

Resolució ENS/1708/2017, d’11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.

En el termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, els aspirants seleccionats han de presentar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona o per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, els documents a què fa referència la base 8 de la Resolució ENS/1814/2016, adreçats a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

Presentació documents

Resolució PDF (81.90 KB)

Monogràfic funcionaris en pràctiques

Reial Decret 702/2017,pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017.

L’oferta d’ocupació pública per a 2017 conté les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés. Tal com estableix el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, l’oferta d’ocupació pública, com a instrument de planificació dels recursos humans.

BOE 7 Juliol

IMPORTANT OPOSICIONS

Resultat d'imatges de OPOSICIONESAhir al matí, a la taula sectorial del Ministeri d’Educació s’han començat a negociar les convocatòries de futurs processos selectius per cobrir 150.000 places dels cossos d’educació en els propers anys a tot el territori de l’Estat Espanyol. Les ofertes majoritàries (que inclourien altres cossos també: FP, EOI, Conservatori, etc.) serien com segueix a proposta del Ministeri:
2018: Secundària
2019: Mestres
2020: Secundària
2021: Mestres
2022: Secundària i Mestres.
Tot i que al principi el Ministeri vol mantenir el sistema d’accés actual, sembla haver certa disposició a valorar més l’experiència i possiblement a negociar canvis en el sistema d’accés, però lamentablement, volen continuar les negociacions al setembre. Esperem que el Ministeri canviï d’opinió i sigui possible continuar les negociacions al juliol i agost.

A nivell Català UGT ha demanat Mesa Sectorial urgent per negociar el calendari d’Oposicions al nostre territori, oferint-mos a fer-la el mes de juliol, ja que no es pot tindre a col.lectiu interí en aquesta situació de desinformació.

Manual per els funcionaris en pràctiques oposicions F.P

El següent monogràfic va destinat a tots aquells que han aprovat la convocatòria  concurs oposició per a cossos de funcionaris docents del Departament d’Ensenyament. Un cop aprovat el Concurs-Oposició es passa a la categoria de funcionari en pràctiques.

Des de FESP-UGT hem elaborat aquesta guia breu amb la intenció de resoldre els dubtes més elementals i informar de les principals actuacions a dur a terme en el futur.

Monogràfic funcionaris en pràctiques