Retribucions i horaris per jornades curs 2017-2018

Resultado de imagen de horari ugt

Els mestres i professors titulars de la plantilla del centre tenen l’horari laboral setmanal establert amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, horari que actualment és de 37 hores i 30 minuts setmanals.

En aquest butlletí podràs consultar les hores de docència, les activitats d’horari fix: i altres activitats relacionades amb la docència:

Butlletí

 

ACORD INTERINS, RETORN PAGA EXTRA I INCAPACITATS TEMPORALS

ACORD EN LA MESA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA PER REDUIR LA TEMPORALITAT DEL PERSONAL DE LA GENERALITAT PER SOTA DEL 8%

També s’ha aconseguit el retorn durant l’any vinent del 10% com a mínim de la paga del 2013 sostreta als treballadors públics

A la reunió d’avui de la Mesa General de la Funció Púbica, la UGT de Catalunya i CCOO hem signat amb el Govern de la Generalitat un acord per donar estabilitat a les plantilles i reduir l’índex de temporalitat. El sindicat IAC no ha signat l’acord.

El Govern es compromet amb la signatura d’aquest acord a adoptar les mesures necessàries per reduir la temporalitat i avançar en l’estabilització de l’ocupació a la Generalitat. Entre d’altres, l’acord estableix que la cobertura temporal en cada àmbit haurà de situar-se per sota del 8% en el termini de tres anys.

L’acord inclou també la incorporació de nous supòsits d’incapacitat temporal amb la percepció del 100% de les retribucions i l’abonament durant el 2018 del 10% com a mínim de la paga de 2013 que es va deixar de percebre durant aquell exercici.

Des de la Federació d’Empleats i Empleades dels Serveis Públics de la UGT de Catalunya valorem positivament aquest acord, que arriba després de molts mesos amb la negociació encallada i que obre el camí per avançar en la recuperació de totes les retallades que han patit els treballadors de la Generalitat. En noves meses esperem treballar en una calendarització per al retorn íntegre de les pagues del 2013 i del 2014 sostretes als treballadors públics.

Convocatòria de llocs de treball amb perfil professional

Cada servei territorial i el Consorci d’Educació de Barcelona farà pública el dia 15 de juny de 2017 al seu web, en una única convocatòria, la relació de llocs de treball susceptibles de provisió per al curs 2017-2018, amb especificació de codi de centre, nom de centre, municipi, especialitat del lloc i, si pertoca, perfil professional, així com l’adreça electrònica i telèfon del centre. Aquest és un requisit imprescindible per poder formular proposta sobre un/a nou/va docent.

El professorat funcionari i/o interí que ho desitgi, voluntàriament, podrà fer arribar entre els dies 16 i 20 de juny, ambdós inclosos, un document escrit manifestant la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre del lloc al qual opta.

També podrà adjuntar el seu currículum i facilitar la seva adreça electrònica. Un/a docent podrà manifestar la seva disponibilitat per un màxim de quatre centres i, en el cas d’optar a llocs de treball específics necessàriament haurà de tenir acreditat el perfil professional en el moment de l’entrevista i així ho acreditarà davant la direcció del centre. Aquesta manifestació de disponibilitat és totalment compatible amb les seves possibles peticions en la fase d’elecció, mitjançant sol·licitud individual formalitzada amb anterioritat, de llocs ordinaris en centres de màxima complexitat i/o llocs específics amb perfil professional. En funció del nombre i del contingut dels currículums presentats, la direcció del centre determinarà els participants a convocar.

El dia 21 de juny de 2017, les direccions dels centres afectats convocaran (indicant dia, hora i lloc acordats) als docents que ha decidit entrevistar. La direcció dels centres també comunicarà la seva decisió a aquells candidats que entengui que no és necessari convocar a entrevista. En tot cas, per poder formalitzar proposta de destinació, la direcció ha de realitzar necessàriament com a mínim una entrevista, si el nombre de candidats ha estat d’un o dos. Si el nombre de candidats és superior, el mínim d’entrevistes serà de dos. La realització de les entrevistes no comporta que la direcció hagi de formalitzar necessàriament una proposta sobre una de les persones entrevistades.

La direcció del centre, conjuntament amb un altre membre de l’equip directiu, realitzarà les entrevistes per tal valorar els mèrits i la capacitat de cada candidat, entre els dies 22 i 28 de juny de 2017, ambdós inclosos. En el supòsit que no s’hagi presentat cap candidat o que la direcció n’hagi seleccionat a cap, el lloc de treball vacant o, si escau, resulta, serà proveït en la fase d’elecció tret que la direcció acabi formulant proposta d’un docent ja destinat al centre el curs 2016-2017.

La direcció del centre comunicarà la no proposta al/s candidat/s entrevistats i que no hagi estat proposats, entre el 29 de juny i el 4 de juliol, ambdós inclosos. Un/a mateix/a docent, tot i haver estat seleccionat inicialment per més d’una direcció, no pot donar la seva conformitat a més d’una proposta de direcció. Per tant, ha d’informar la seva decisió a les direccions dels centres afectats. La direcció del centre formalitzarà la proposta a l’aplicació PDA,

Calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

El Departament d’Ensenyament ha publicat el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.