Actualització de dades bancàries d’entitats financeres fusionade

 

A causa de la fusió bancària de les entitats Catalunya Caixa (codi banc 2013) i BBVA (codi banc 0182), el mes de gener passat es va fer la integració informàtica.

Aquesta situació pot comportar canvis en el número de compte corrent de les persones que percebien la nòmina per Catalunya Caixa, per la qual cosa, cal que verifiquin si el seu número de compte ha estat modificat (Codi IBAN) i, si és així, és convenient que n’informin mitjançant el portal ATRI, concretament des de l’apartat Retribucions > Nòmina > Canvi de dades bancàries.

També es va produir la fusió de l’entitat Barclays (codi 0065) que s’ha integrat en CaixaBank codi 2100 (La Caixa).

Cal que verifiqueu els codis (codi IBAN) en les noves entitats que s’hagin integrat, atès que sembla que també ha comportat canvi

Amb tot, hi ha un nombre important de persones que tot i haver estat informades no han modificat les seves dades bancàries.

El Departament d’Ensenyament ens ha comunicat que no serà possible fer l’abonament de la nòmina de setembre si no es canvien les dades esmentades.

Amb tot, hi ha un nombre important de persones que tot i haver estat informades no han modificat les seves dades bancàries.

Tot i que el temps és molt just (el termini finalitza demà a les 10:00) us agrairem que feu difusió d’aquesta informació, per tal de minimitzar la incidència.

Última hora nòmina del mes de juliol

L’article 18.2 dels Presupuestos Generales del Estado per a aquest any estableix que:

“En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.”

Per tant, i malgrat ser del tot insuficient ja que representa la recuperació d’una mínima part del que ha significat la congelació salarial que hem patit al llarg dels darrers anys, això es traduirà en un increment salarial de l’1 % que s’aplicarà amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2017.

A la nòmina d’aquest mes de juliol està previst el pagament de l’1% d’increment a la nòmina d’aquest mes, amb efectes retroactius a 1 de gener. que oscil·larà depenent del salari entre 160 € a 270 € .

LA UGT DEMANA QUE S’APLIQUI L’INCREMENT DE L’1% A LA NÒMINA DE JULIOL

Increment retributiu de l’1% amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2017

 
Increment retributiu de l’1% amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2017

La Disposició Addicional 23 dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a aquest 2017, aprovats el passat 30 de març, preveien la possibilitat d’incrementar les nostres retribucions sempre amb l’autorització prèvia i en les quantitats que determinés l’Estat.

“Els increments de les retribucions del personal del sector públic que, si escau, pugui establir l’Estat, s’han d’aplicar, respectant-ne el percentatge màxim, a les retribucions incloses en aquesta llei…”

L’article 18.2 dels Presupuestos Generales del Estado per a aquest any, ratificats aquesta mateixa setmana al Senat, estableix que:

“En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.”

Per tant, i malgrat ser del tot insuficient ja que representa la recuperació d’una mínima part del que ha significat la congelació salarial que hem patit al llarg dels darrers anys, això es traduirà en un increment salarial de l’1 % que s’aplicarà amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2017.

Des de la UGT ja ens hem posat en contacte tant amb representants del Departament d’Economia com de la Direcció General de Funció Pública per tal de demanar que l’increment retributiu s’apliqui a la nòmina del mes de juliol.

Comencem a recuperar la paga extra del 2013

Comencem a recuperar la paga extra del 2013TAMBÉ S’ACORDA LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT I LA INCLUSIÓ DE NOUS SUPÒSITS D’IT AMB EL 100% DE RETRIBUCIONS

Aquest passat divendres dia 16 de juny es va reunir la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAG), integrada per membres del Govern i per les organitzacions sindicals representatives, UGT, Ccoo i Iac-Catac, reunió emmarcada en el procés de reivindicació de les forces socials per lluitar contra la precarietat laboral i per a la restitució dels drets laborals i socials espoliats en els darrers anys.

En aquesta reunió, UGT i Ccoo hem signat un acord que permet iniciar la recuperació de les pagues extres de 2013 i 2014, dona estabilitat a les plantilles amb la reducció de l’índex de temporalitat i limita la penalització retributiva per motius de baixes laborals. Cal dir que el sindicat Catac no ha signat aquest acord.

Pel que fa a qüestions retributives, aquest acord suposa que el Govern abonarà durant el 2018 el 10%, com a mínim, de la paga extra robada el 2013 i que abans del 30 de setembre d’aquest 2017 es reprendran les negociacions per tal de calanderitzar l’abonament de la resta d’aquesta paga de 2013, la totalitat de la de 2014 i la devolució dels drets laborals, socials i retributius que ens han estat arrabassats els darrers anys i que encara resten pendents de restitució, com és el cas del FAS, la Productivitat, Pla de Pensions…

En relació a l’estabilitat laboral, UGT ha aconseguit que el Govern assumeixi les línies bàsiques de l’Acord Estatal signat el mes de març, i que es comprometi a adoptar les mesures necessàries per reduir la temporalitat i avançar en l’estabilització de l’ocupació a la Generalitat. Entre d’altres, l’acord estableix que la cobertura temporal en cada àmbit haurà de situar-se per sota del 8% en el termini de tres anys.

L’acord inclou també la incorporació de nombrosos nous supòsits d’incapacitat temporal amb la percepció del 100% de les retribucions, com per exemple les infermetats greus recollides als Reials Decrets 1148/2011 i 2210/1995.