Ets aquí
Inici > NORMATIVA > Certificació de delicte de naturalesa sexual per personal docent

Certificació de delicte de naturalesa sexual per personal docent

Presentacíó de declaració responsable de no haver estat condemnat per delictes contra la llibertat sexual del 7 al 15 de Març

La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, estableix que és requisit per a l’accés i l’exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin un contacte habitual amb menors, el fet de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, i també el delicte de tràfic de persones.

 1. Personal docent
Tots els llocs de treball inclosos a les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament per al curs 2015-2016, excepte els llocs de treball dels serveis educatius corresponents als centres de recursos pedagògics, als assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social. Tampoc estan afectats els llocs de treball dels centres de formació d’adults en centres penitenciaris.

2. Personal d’administració i serveis
Tots els llocs de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència adscrits a centres públics docents i serveis educatius.

Així, el personal que ocupa aquests llocs de treball (funcionari de carrera, en pràctiques, interí, contractat laboral i especialista) ha d’acreditar el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans, d’acord amb el procediment que estableix aquest comunicat:

Comunicat als directors dels centres en relació amb el requisit d’acreditació mitjançant certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a l’exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors

Procediment i calendari

 

a partir del
7 de març 

 

 Distribució del model
El director o directora del centre o dels serveis educatius informa el personal i insta a formalitzar el model.
 Model de declaració responsable (les dades que se sol·liciten són les necessàries per fer la comprovació per interoperabilitat al Ministeri de Justícia i han de ser les que consten al DNI)

 

 

abans del
15 de març 

 Entrega del model al director o directora
El personal del centre lliura la declaració, degudament emplenada i signada, al director o directora del centre o dels serveis educatius.

 

entre el
10 i 18 de març

 

 Primera fase: Introducció de dades a l’aplicació
El director o directora introdueix, a l’aplicació, les respostes que han donat cada una de les persones del seu centre en la declaració.

 

entre el
29 de març i l’1 d’abril

 

Segona fase: Introducció de dades a l’aplicació
El director o directora introdueix a l’aplicació les dades addicionals, que ja estaran operatives a l’aplicació i que són imprescindibles per a la interoperabilitat amb la base de dades del Ministeri de Justícia.

 

abans del
4 d’abril

 

 Enviament als serveis territorials o al Consorci
El director o directora del centre o serveis educatius ha de trametre totes les declaracions en paper rebudes (i que han de constar com a “Sí autoritzo” a l’aplicació) als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona perquè consti a l’expedient personal.

El personal que no formalitzi i lliuri la declaració responsable amb autorització dins del termini establert en aquest comunicat haurà de presentar el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals o de Penals en el termini de 15 dies (a comptar a partir del darrer dia del termini de presentació de les declaracions) o, en el seu defecte, la còpia del justificant d’haver-lo sol·licitat al Ministeri de Justícia.

Accés a l’aplicació

Primera fase: Del 10 al 18 de març els membres de l’equip directiu del centre o dels serveis educatius poden introduir les respostes del personal.

A l’aplicació hi ha dues seccions; una per al personal docent i una altra per al personal PAS. S’ha d’introduir la resposta que ha signat l’interessat en la declaració jurada. Les respostes possibles són les següents:

  • Sí autoritzo.
  • No autoritzo.
  • No és al centre.
  • Valor en blanc (per defecte inicialment tothom tindrà aquest valor).

Si a l’aplicació no hi consta alguna de les persones que treballen al centre o als serveis educatius, es podrà donar d’alta a la mateixa aplicació.

Segona fase: Del 29 de març a l’1 d’abril, cal introduir a l’aplicació les dades corresponents als noms del pare i la mare, que són imprescindibles per fer el tràmit amb el Ministeri.

Normativa

Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei d’enjudiiciament civil

Instrucció 1/2015, de 6 de novembre, sobre el requisit d’accés i d’exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors

Resolució ENS/2684/2015, de 19 de novembre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2015-2016

Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre,  pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals

 

Top