Certificat d’antecedents penals

L’aprovació de la “Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia” (Ley 26/2015, de 28 de julio, BOE del 29 de julio), ha creat certa confusió dels centres educatius i a tots aquells col·lectius que , per la seva activitat, tracten amb menors i/o adolescents

Instrucció 1/2015 sobre requisit d’accés i exercici de llocs de treball que impliquin contacte habitual amb menors.

Model de declaració jurada o promesa (pdf)

DÍPTIC DE LA UGT CERTIFICAT D’ANTECEDENTS PENALS

Tràmits i gestions

Sol·licitud de Cancel·lació d’Antecedents Penals

El Codi Penal articula per als particulars condemnats per sentència ferma que hagin extingit la seva responsabilitat penal, el dret d’obtenir del Ministeri de Justícia la cancel·lació dels seus antecedents penals, amb l’informe previ del jutge o tribunal sentenciador.