Complement per maternitat en les pensions del règim de classes passives de l’Estat

S’afegeix una nova disposició addicional, divuitena, al text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, amb la redacció següent: «Disposició addicional divuitena. Complement per maternitat en les pensions del règim de classes passives de l’Estat.

1. Es reconeixerà un complement de pensió a les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats i siguin beneficiàries de pensions de jubilació o retir de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o inutilitat o viduïtat que es causin a partir l’1 de gener de 2016 en el règim de classes passives de l’Estat.

Aquest complement, que tindrà a tots els efectes naturalesa jurídica de pensió pública, consistirà en un import equivalent al resultat d’aplicar a la pensió que correspongui reconèixer, un percentatge determinat en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons l’escala següent:

a) En el cas de 2 fills: 5 per 100.
b) En el cas de 3 fills: 10 per 100.
c) En el cas de 4 o més fills: 15 per 100.

Si a la pensió a complementar es totalitzen períodes d’assegurança de prorrata temporis, en aplicació de normativa internacional, el complement es calcularà