Convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de llocs de personal docent a l’exterior.