CONVOCATÒRIA OPOSICIONS 2017

El següent monogràfic va destinat a tots aquells interessats/es en la convocatòria concurs oposició per cobrir 300 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d’Ensenyament, Cos: Professors d’ensenyament secundari, Cos: Professors tècnics de Formació Professional.

MONOGRÀFIC OPOSICIONS (PDF) actualizat setembre

Butlletï

Preparació cursos oposicions

Normativa aplicable

Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent. (DOGC núm. 7170, de 26.07.2016)

Inscripció i taxes

Inscripció convocatòria d’oposicions a partir 5 d’octubre.

Desenvolupament de les proves

Els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística

Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes

DECRET 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional (DOGC núm. 2852, de 22.03.1999)

Ingrés i accés a cossos docents

Temaris de les especialitats que es convoquen

Temaris per cossos i especialitats

Màster de formació del professorat