CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució ENS/2611/2018, de 6 de novembre,perfil professional de competència digital docent