DECRET 119/2015 de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària

Aquest Decret estableix l’ordenació i els ensenyaments corresponents a l’educació primària i inclou el currículum bàsic establert d’acord amb la Llei orgànica 2/2 006, del 3 de maig, d’educació, i la normativa de desplegament.

Decret 119/2015