Què volem fer?

L’objectiu principal en aquests propers 4 anys és el de recuperar tots els drets laborals que hem perdut i les inversions en l’escola pública.

L’estratègia passa necessàriament per unir les nostres forces (sindicats, docents, alumnes i families) en contra dels que volen acabar en l’escola pública i el que això representa. Ja hem demostrat en altres ocasions que amb aquesta uniò es poden fer grans coses.

Hem de negociar, encara que amb el Departament actual sembla impossible de fer, l’estratègia del NO a tot dels sindicats més radicals no ens porta a cap banda.

Hem de millorar el dia a dia del nostre treball, millorar les condicions actuals en els centres docents, millorar en la presa de decisions que afecten a tot el claustre, que l’autonomia de centre sigui veritablement autonomia per decidir les coses que més els afecten com per exemple l’horari, el dret a decidir quines són les millors condicions per a un centre en concret. Si ha quedat demostrat que en determinades situacions una jornada intensiva és millor per a tota la comunitat educativa, perquè no la poden aplicar els centres que vulguin?

Volem seguir amb la formació gratuita per a docents en el nostre territori, com hem fet fins ara, amb cursos d’interés i reconeguts pel Departament a efecte de puntuació en els diferents concursos i oposicions.

Volem seguir fent xerrades i trobades sobre temes relacionats amb la nostra professió que ens preocupen o afecten directament.

En definitiva volem poder seguir treballant al territori per vosaltres, per millorar les nostres condicions laborals, per mantenir-vos informats de les novetats del nostre sector i per fer cada dia una mica més digna i reconeguda aquesta professió tan difícil.

Durant aquests 4 anys hem estat treballant per millorar les condicions laborals del nostre sector i restituir els drets laborals, retributius, socials i democràtics  que durant aquest període de crisi han sofert els treballadors de l’ensenyament públic.

El nostre objectiu pels propers anys és continuar amb aquesta línea per recuperar tot el que ens han retallat i aconseguir les demandes  que els nostre sistema educatiu necessita davant la creixent exigència professional per fer front als canvis educatius, d’innovació, incorporació de perfils professionals, demandes socials d’integració i d’inclussió, coneixements d’idiomes entre d’altres, i que els docents han suportat i superat durant  aquest període demostrant un alt grau de compromís, responsabilitat i professionalitat.

Durant aquest període hem tingut negociacions, mobilitzacions de tot tipus, la UGT ha signat acords que han generat l’inici de la recuperació de les condicions laborals i retributives arrabassades durant aquests anys:

 • Acord  de gener de 2017 de recuperació de l’horari lectiu de reducció lectiva 23 primària /18 secundària  en dos cursos (incomplert aquest curs 2018-19).
 • Acord de recuperació pagues extres 2013 i 2014:

. 2019: 40% paga 2013 (10% durant primer trimestre I 30% abans d’estiu)

. 2020: 60% paga 2013

. 2021: 55% paga 2014

.2022: 45% paga 2014 ( renegociació per cobrar-lo el 2021)

 • Acord de recuperació del 100% de retribucions en cas d’incapacitat temporal (IT)
 • Acord d’increment salarial de l’1,95 de les retibucions per l’any 2018  i de fins 2,75 per l’any 2019 (4,70 % increment salarial aculmulat des de 2017).
 • Acord per l’estabilització de plantilles per reduïr l’alt índex  de temporalitat fins el 8%.

Per al periode 2019-2023 ens queden moltes reivindicacions pendents i per poder aconseguir-les necessitem revalidar la vostra confiança amb el vostre vot el proper dia 12 de març.

PROPOSTES:

-Priorització de l’educació en el nou Govern

-Inversió del 6% PIB en educació

– Valoració dels professsionals de l’educació a través de messures que facilitin la seva tasca, davant les demandes socials i educatives actuals.

RETRIBUCIONS

 • Promoure la recuperació salarial del 5% retallat  el 2010
 • Aplicació de l’Acord de millora salarial:

. 2019: 2,75%

. 2020: 3,85%

 • Compliment de l’Acord de recuperació de les pagues extres 2013 i 2014

i renegociació per cobrar al 2021 la  paga integra del 2014.

 • Recuperació del complement del primer estadi a 6 anys i no als 9 anys de servei.
 • Recuperació de les ajudes del Fons d’Acció Social (FAS) i de les aportacions al Pla de Pensions.

 

JORNADA  I PERMISOS

 • Jornada de 35 hores setmanals per a tots els treballadors públics.
 • Restitució de la reducció de dues hores lectives ( no complementàries) pels majors de 55 anys.  
 • Substitucions a jornada sencera o mitjà, prou precarietat amb jornades d’1/3.
 • Establiment de les 30 hores per indisposició amb declaració responsable
 • Compliment de la normativa de permisos en els seus termes legals, sense intrepretacions restrictives, així com considerar un deure inexcusable alguns permisos i eliminar la seva recuperació.

 

MILLORES  DE CONCILIACIÓ FAMILIAR I FLEXIBILITAT

 • Restitució de la compactació d’1/3 de la jornada durant 1 any per naixement de fill/a amb el 100% de les retribucions.
 • Compactació de lactància en dies laborables i no naturals.
 • Distribució horària en reduccions de jornada per cura de fill a decisió del pare o mare.
 • Ampliació i equiparació del permís de maternitat i paternitat
 • Permís de paternitat de 8 setmanes d’incorporació inmediata.
 • Establiment d’una jornada contínua especial quant es té a càrrec menors i discapacitats.
 • Creació de borsa d’hores recuperables d’un 5% de la seva jornada anual per a tasques de conciliació destinada a cura de fills, familiars grans o amb discapacitat , fins a 1r grau de consanguinitat o afinitat .


ESTABILITAT PLANTILLA OPOSICIONS

 • Ofertes d’ocupació pública per reduir l’interinitat al 8% i afegir la taxa de reposició segons Acords Estatals. Negociar mesures per assegurar els seus llocs de treball
 • Messures per assegurar als llocs de treball a interins amb un pla d’estabilitat.
 • Convocatòria de concurs de trasllats autonòmic per garantir la mobilitat ????
 • Regulació de les comissions de serveis ???
 • Retirada dels Perfils Professionals problemàtica que afavoreix les places a dit
 • Compliment del % de plantilla de catedràtics que marca la llei ?????

TORNAR A LA DEMOCRÀCIA ALS CENTRES

 • Retirada del Decret d’autonomia de centres i direccions que ha generat pérdua de cultura democràtica als centres i abusos d’autoritat.
 • Derogació del Decret de provisió i perfils professionsls, per recuperar la transparència, lliure concurència alesplaces mitjançant un sistema  transparent que no permeti els llocs de treball a dit icobrint places amb entrevistes, provocant una situació de privatització, oblidant els principis de igualtat, mèrit i capacitat per l’ocupació d’una plaça pública.
 • Retornar als Consells Escolars i claustres el seu poder de gestió i decisió.

CONDICIONS LABORALS- INCLUSIÓ

 • Disminució de ràtios en tots els nivells per garantir una millor atenció al Sistema.
 • La UGT de Catalunya aposta per un sistema educatiu inclusiu, però ens queden molts dubtes sobre com es du a terme el desplegament del decret i la possibilitat d’implementar-lo a tota la xarxa d’escoles amb els recursos de què es disposa, tot tenint en compte la situació de precarietat i la insuficiència de plantilles.  
 • Garantir la dotació de docents i professionals de suport a la docència ( TEI, Vetlladors, integradors, educadors socials, Educadors E.E, Auxiliars E.E., Orientadors, …) suficients en tots els centres i especialment als Centres de Màxima Complexitat  -CMC –
 • Donar valor i incorporar un bon Sistema d’orientació educativa i formativa,  des de edats primerenques i durant tota l’escolarització, acompanyat a l’alumne en totes les etapes educatives així com una bona orientació professional.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Donar valor a l’FP, és necessari el desplegament de la Llei de FP, com a eix per la formació i qualificació de les persones al llarg de la seva vida.
 • Regulació de la FP com oferta acadèmica professional diferenciada
 • Dotar als centres d’FP d’una normativa pròpia i dels recursos necessàris derivats de la seva singularitat organitzativa i demandes pròpies del sistema (FP Dual, Innova FP, Qualitat, estades estrangers alumnes i professorat, mobilitat, CatSkills Erasmus, emprenedoria …) dins del Sistema Educatiu i especialment als centres amb molta oferta d’FP o específics de FP.
 • Millorar la contractació del professorat especialista i les seves condicions laborals.
 • Planificar les necessitats formative motivades per la reconversió d’alguns perfils dels docents per la pérdua de la demanda social o empresarial i ue resolgui la manca de vocacions.
 • Pla de xoc urgent en llengües estrangeres per fomentar la mobilitat i les estades en empreses.
 • Millorar la FP Dual: contracte únic, aglitizar els tràmits administratius, regular la figura del tutot d’empresa, col·laborar amb agents socials i empresarials…
 • Adequació de plantilles a la realitat dels centres d’acord  amb la carta de serveis de cada centre, així com resoldre el dèficit de professionsls de certes especialitats.


FORMACIÓ

 • Pla de Formació en funció de les demandes educatives i socials per a docents gratuït que desenvolupi les competències necessaries presents i futures dels docents.
 • Pla de xoc urgent en llengües estrangeres per a obtenir B1i B2.

LLUITEM PELS NOSTRES DRETS AMB  UNS EXCEL·LENTS SERVEIS JURíDICS

 • Sentència lactància interins 
 • Sentència data de jubilació
 • Sentència avaluació d’interins 
 • Sentència cobrament de juliol 

ARA ENS TOCA A NOSALTRES