INSTRUCCIONS DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE LA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ PER A L’AVALUACIÓ DE LA IMPLICACIÓ DEL PROFESSORAT EN LA MILLORA DELS RESULTATS DEL CENTRE PER AL RECONEIXEMENT DE PROMOCIÓ D’ESTADIS

1. Informació al sol·licitant sobre els criteri de valoració, d’acord amb els elements i descriptors establerts a la normativa.

2. Sol·licitud de renúncia del sol·licitant.

3. Informe de valoració del sol·licitant (Document per a l’inspector/a, director/a de centre i vocal).

4. Informe d’autoavaluació del sol·licitant.

5. Acta de sessió de valoració en el supòsit que el director, secretari i/o vocals hagin de ser avaluats (provisional i definitiva).

Butlletí

SOBRE L’AVALUACIÓ I ELS NOUS ESTADIS