La nova normativa sobre les baixes laborals

Print Friendly, PDF & Email

Vull deixar clar que el que parlaré encara ho ha d’aprovar el parlament de Catalunya. Si recordem la normativa que ens regíem l’any passat feia que a partir del 3 mes només es cobraria el 75%.

Aquesta normativa  entrava en conflicte amb la nova que ve de l’estat espanyol, on redueix la prestació a l’inici i no al tercer mes com feia Catalunya.

Com quedarà ara? Tot indica que la Generalitat  assumirà la normativa de l’estat espanyol. En que diu el següent text literal del RDL 20/2012 en el seu article 9:

ARTICLE 9

a)    Incapacitat temporal per contingències comunes:
– Durant els tres primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu fins arribar com a màxim el cinquanta per cent de les retribucions que es percebin el mes anterior al de causar la incapacitat.
– Des del dia quart fins al vintè, ambdós inclosos, el complement que es pugui sumar a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social ha de ser tal que, en cap cas, sumades ambdues quantitats, se superi el setanta-cinc per cent de les retribucions que vinguessin corresponent a aquest personal en el mes anterior a causar la incapacitat.
– A partir del dia vint primer i fins el norantè, ambdós inclosos, podrà reconèixer la totalitat de les retribucions bàsiques, de la prestació per fill a càrrec, si s’escau, i de les retribucions complementàries.

b) Incapacitat temporal derivada de contingències professionals:
– Des del primer dia, es percebrà la prestació fins a arribar com a màxim el cent per cent de les retribucions que vinguessin corresponent a aquest personal en el mes anterior a causar la incapacitat.

 

Ahir en la taula de negociació de funció pública es va acordar:

Del 0 al 3 dia – 50 % de les retribucions.

Del 4 al 20 dia- 75% de les retribucions

Del 21 dia en endavant – 100% de les retribucions

Tot i així, en cas de malaltia professional seguirem cobrant el 100% del sou. A més en caràcter excepcional pot aplicar-se excepcions. Aquestes excepcions d’entrades segures seran per embaràs i per violències de gèneres. També es va acordar en la taula de negociació d’ahir que es faria una comissió de treball per determinar quines operacions quirúrgiques també entrarien en caràcter excepcional.

En definitiva, la Fete-Ugt denuncia que evidentment no està d’acord amb cap de les dos normatives que han aparegut ni l’estatal ni la de la Generalitat. Perquè la idea bàsica d’aquestes normatives és que els funcionaris estem sempre malalts i no fem la nostra feina.

Però com a mínim ara companys que estan amb càncers i malalties de llarga duració hem aconseguit que cobraran el 100% la Fete-Ugt ja va denunciar d’aquesta conseqüència. Seguirem treballant perquè no s’eliminin drets amb la única justificació que no fem la nostra feina.