ÚLTIMES NOTÍCIES

Adjudicacions de destinacions provisionals del personal docent Resolució provisional

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2017-2018.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2017 i finalitzaran el 31 d’agost de 2018, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

Accés a l’aplicatiu

Termini per presentar reclamacions:

Del 14 al 18 de juliol

Borsa del curs 2017-2018

Primera sentència a un professor interí d’educació al que han de pagar-li una indemnització de 20 dies per any treballat.

Els serveis jurídics de la UGT estan molt atents a aquestes sentències, ja que es poden reclamar les indemnitzacions dels últims 4 anys, i 20 dies  per cada any treballat. Comença a ser una bona indemnització.

¿Us imagineu els diners que suposaria pagar a més de 30.000 interins que cada curs acaben el seu contracte? I seria per la negligència d’aquest Departament d’Educació que porta més de 10 anys sense  convocar oposicions.

Sentència

Reial Decret 702/2017,pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017.

L’oferta d’ocupació pública per a 2017 conté les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés. Tal com estableix el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, l’oferta d’ocupació pública, com a instrument de planificació dels recursos humans.

BOE 7 Juliol