PERFILS SÍ, PERÒ NO AIXÍ

El Departament d’Ensenyament publicarà de manera imminent la resolució que determina els perfils professionals de lloc de treball específics en centres públics.

Butlletí PERFILS SÍ, PERÒ NO AIXÍ

1- Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany).

2- Competència digital docent

3- Atenció a la diversitat de l’alumnat

4- Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.

5- Lectura i biblioteca escolar

6- Immersió i suport lingüístic

7- Educació visual i plàstica

8- Docència de dues especialitats docents al’ESO

9- Metodologies amb enfocament globalitzat.