Dubtes i aclariments: Facebook
Impresos:   Intranet del departament trobareu els models generals, requereix usuari ATRI.
Baix Llobregat
Consorci BCNComarquesCentralVallès Occ.Maresme Vallès Or.GironaLleidaTarragonaT.Ebre

 

NOVETAT! Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica

NOVETAT! Nova regulació dels permisos i reduccions de jornada del personal docent – 28/11/2012

NOVETAT! MODALITATS PER GAUDIR DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILL O FILLA MENOR DE 6 ANYS 15/03/2015

 

+ PERMISOS I LLICÈNCIES

Atur

Tramitació de la documentació d’atur Instruccions Sol·licitud

 

Instruccions dels permisos que autoritza la direcció del centre

Tipus de permisos Instruccions
Permís per naixement de fill o filla Instruccions
Permís per trasllat de domicili Instruccions
Permís per exàmens Instruccions
Permís per deure inexcusable Instruccions
Permís per matrimoni de familiar Instruccions
Permís per exàmens prenatals i tècniques de preparació al part Instruccions
Permís per a tràmits administratius per l’adopció o acolliment Instruccions
Permís per assistir a activitats de formació Instruccions
Permís per a progenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d’educació especial o d’atenció precoç Instruccions
Permís per mort, accident o la malaltia greu d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat Instruccions
Permís per l’hospitalització del convivent o d’un familiar de segon grau de consanguinitat Instruccions
Permís per dones víctimes de situacions de violència de gènere Instruccions
Permís per naixement de fills prematurs Instruccions
Permís de flexibilitat horària recuperable Instruccions
Disminució de la jornada Instruccions

 

Instruccions dels permisos, llicències i situacions administratives que autoritza la direcció dels Serveis Territorials i models de sol·licituds i declaracions

Models impresos Impresos
Sol·licitud general Imprès 
Declaració jurada Imprès
Declaració jurada per accedir a la borsa de treball Imprès
Quadre dels graus de consanguinitat Imprès
Sol·licitud millora prestació per IT Imprès
Declaració responsable delictes sexuals Imprès

 

Situacions Administratives Instruccions Impresos
Excedència voluntària per tenir cura de familiars fins al segon grau de consanguinitat i afinitat Instruccions Sol·licitud
Declaració jurada
Excedència voluntària per tenir cura de fill/a Instruccions Sol·licitud
Declaració jurada
Excedència voluntària per interès particular Instruccions funcionaris

Instruccions laborals

Sol·licitud
Excedència voluntària per incompatibilitats Instruccions Sol·licitud
Excedència voluntària per manteniment de la convivència Instruccions Sol·licitud
Excedència voluntària per violència de gènere Instruccions Sol·licitud
Excedència voluntària per protecció i assistència per danys físics/psíquics a conseqüència d’activitat terrorista Instruccions Sol·licitud
Serveis Especials  

Instruccions

 

Sol·licitud

Cotitzacions MUFACE

Cotitzacions Drets Passius

Ordre domiciliació càrrecs bancaris SEPA

Serveis Especials (Exclusivament per a professors visitants) Instruccions

 

Sol·licitud
Cotitzacions MUFACECotitzacions Drets Passius

Ordre domiciliació càrrecs bancaris SEPA

 

 

Permisos de Reduccions de Jornada Instruccions Impresos
Reducció de jornada per guarda legal de fill/a menor de 6 anys Instruccions

Informació econòmica en reduccions de jornada i compactació

Sol·licitud
Declaració jurada
Reducció de jornada per guarda legal de fill/a menor de 12 anys Instruccions Sol·licitud
Declaració jurada
Reducció de jornada per guarda legal d’una persona disminuïda psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïda Instruccions Sol·licitud
Declaració jurada
Reducció de jornada per cura d’un familiar, fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució igual o superior al 65%, o que requereix una dedicació especial Instruccions  Sol·licitud
Declaració jurada
Reducció de jornada per atendre un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu Instruccions Sol·licitud
Declaració jurada
Reducció de jornada per interès particular Instruccions Sol·licitud 
Reducció de jornada per violència de gènere Instruccions Sol·licitud
Reducció de jornada per cura d’un menor amb malaltia greu Instruccions Sol·licitud
Declaració jurada
Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda Instruccions Sol·licitud
Declaració jurada
Reducció de jornada per protecció i assitència per danys físics/psíquics a conseqüència d’activitat terrorista Instruccions Sol·licitud
Declaració jurada

 

Permisos Instruccions Impresos
Permís per paternitat Instruccions Sol·licitud
Permís per vacances després del permís de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, atenció a fills prematurs i compactació de reducció de jornada per cura de fill o filla Instruccions Sol·licitud
Permís per fills prematurs Instruccions Sol·licitud
Permís per lactància de fill o filla menor de 12 mesos Instruccions Sol·licitud
Permís per maternitat Instruccions Sol·licitud
Permís de maternitat per adopció o acolliment Instruccions Sol·licitud
Permís per atenció d’un familiar, fins el segon grau. Instruccions Sol·licitud
Permís per violència de gènere Instruccions Sol·licitud
Permís de matrimoni o inici de la convivència Instruccions Sol·licitud

 

Llicències Instruccions Impresos
Llicència per fer estudis, sense retribució Instruccions Sol·licitud
Llicència per accident laboral Instruccions Sol·licitud

Volant ASEPEYO

Llicència per incapacitat temporal per malaltia comuna, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural MUFACE Instruccions Sol·licitud

Declaració responsable

Llicència per incapacitat temporal per malaltia comuna, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural SEGURETAT SOCIAL Instruccions Sol·licitud

Declaració responsable

Llicència per assumptes propis Instruccions Sol·licitud

 

Reconeixement de serveis previs i triennis Informació Sol·licitud 

Dades bancàries Informació Sol·licitud 

Notificació de dades a efectes de l’IRPF Informació Comunicació dades IRPF-Model 145

 

Canvi del percentatge d’IRPF Informació Sol·licitud 

Jubilacions

Informació relacionada

Jubilació voluntària Informació Sol·licitud

 

Jubilació per edat Informació Sol·licitud 
Perllongació jubilació forçosa per edat Informació Sol·licitud 

 

Jubilació per incapacitat Informació Sol·licitud 

Portal ATRI

Compatibilitat

Compatibilitat Informació Sol·licitud

 

Permutes