Manual funcionaris en pràctiques, documents aprovats oposicions 2017

BUTLLETÍ INGRÉS LLIURE  I CANVI DE COS

Instancia presentació documents

Model declaració Jurada

Monogràfic manual funcionaris en pràctiques