Publicat al DOGC aprovats oposicions 2017

RESOLUCIÓ ENS/1629/2018, d’11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre.

El termini per a la presentació de documentació per part dels seleccionats finalitzarà el 2 d’agost de 2018.

Instancia presentació documents

Model declaració Jurada 

Certificat mèdic ordinari (no patir cap malaltia ni estar afectat per limitaciófísica o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions)

Certificació negativa del Registre Central de delinqüentssexuals (es pot substituir per l’autorització al Departament a consultar el Registre).

Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública (només els que no constin en nòmina actualment).

Monogràfic manual funcionaris en pràctiques

BUTLLETÍ INGRÉS LLIURE  I CANVI DE COS