Reial Decret 702/2017,pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017.

L’oferta d’ocupació pública per a 2017 conté les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés. Tal com estableix el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, l’oferta d’ocupació pública, com a instrument de planificació dels recursos humans.

BOE 7 Juliol