RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

Print Friendly, PDF & Email

La Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, regula el dret a la reducció de jornada dels funcionaris per cura d’un fill o filla menor de sis anys; per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda; per tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom o que requereixi dedicació o atenció especial, i per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere.

RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

Sol·licitud de reducció de jornada