Print Friendly, PDF & Email

29 de Març Retallades i RefoRma LaboRal R+R = R 2 és un Ero encobert.

1. supRimeixen llocs de tReball .

2. Hem peRdut un 25% de podeR adquisitiu.

3. Ens Retallen el sou, pugen l’iRpf. Com a mitjana un 2% més.

4. SupRimeixen pagues extRaoRdinàRies. Retallada de més de 1000 euRos.

5. Ens penalitzen si tenim malalties gReus

6. EmpitjoRen la nostRa pRomoció pRofessional. AllaRgant 1R estadi.

7. EmpitjoRen el dRet a la mateRnitat i a la pateRnitat

8. SupRimeixen ofeRta pública: oposicions.

9. SupRimeixen sou difeRit: FAS, Pla de pensions.

10. Tenim més pRecaRietat laboRal.

11. No hi ha negociació col•lectiva sinó imposició administRativa.

12. PeR la no pRivatització de l’Ensenyament públic

13. PeRquè tReballem més peR cobRaR menys. Augment d’hoRes lectives.

14. Ens Redueixen la joRnada i ens Redueixen el sou al perRsonal PAS inteRí funcionaRi.

15. PeRquè ens modifiquen les condicions de tReball.

16.-La Reforma LaboRal possibilita l’acomiadament deñ peRsonal laboRal de la Funció Pública.

MÉS INFORMACIÓ AL BLOC DE LA ROSER FONT:AMB LA VAGA HEM D’ACONSEGUIR CANVIAR LA REFORMA LABORAL I ATURAR LES RETALLADES EN DRETS SOCIALS I LABORALS.

4 thoughts on “16 Raons peR feR vaga geneRal. 29 de març.”
  1. A moltes sales de professors/es se sent dir que ‘els joves no fan res’ ‘els joves no es mobilitzen’ i frases similars però, i nosaltres què fem?
    Ens agradi o no som un model que alguns estudiants segueixen. Ens agradi o no som un mirall en el qual molts joves es miren.
    Doncs fem el que hem de fer: ensenyem a fer una vaga fent-la, ensenyem a ser crítics criticant el poder establert.
    Passem a l’acció de manera activa i no passiva.

    http://joseluisregojo.blogspot.com.es/2012/03/que-hacer-ante-la-huelga-que-fer-davant.html

Comments are closed.