Print Friendly, PDF & Email

Els treballadors públics cobrarem la totalitat de les pagues extres i el personal interí recuperarà el 100% del sou, ja sigui per aprovació del pressupost de 2015 o per pròrroga de pressupostos de 2014. Per la UGT era prioritari que s’aprovés el Decret Llei 9/2014, de 30 de desembre (el podeu trobar enllaçat al peu d’aquesta mateixa notícia), de mesures urgents en matèria de personal i, finalment, ho hem aconseguit. L’article únic d’aquest Decret estableix:

“Resten sense efecte, per a l’exercici 2015, les mesures previstes a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 que disposen, d’una banda, la reducció de les retribucions del personal en un import equivalent a una paga extraordinària i, d’altra banda, la reducció en un 15% de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí.”

“S’habilita al Conseller… per autoritzar les modificacions necessàries per al compliment del que s’estableix en aquesta norma.”

“Aquest Decret entra en vigor l’1 de gener de 2015.”

Davant les declaracions del Govern de la Generalitat, que amenaçava que sense l’aprovació dels pressupostos de 2015 els treballadors públics no cobraríem les dues pagues extres i el personal interí no recuperaria el sou íntegre, els serveis jurídics de la UGT varem traslladar a l’executiu i a la resta de grups parlamentaris diverses propostes jurídic-econòmiques per tal d’assegurar-nos íntegrament les nostres retribucions.

Finalment, el Govern de la Generalitat ha fet seva una de les propostes de la UGT i, contra el que inicialment manifestava, amb pressupostos o sense, el cobrament de la totalitat dels nostres salaris està assegurat des de l’1 de gener de 2015.

I aquest és, només, un primer pas: Ens ho retornaran tot… per negociació o per sentències judicials!  

Descarregar els arxius adjunts:  DECRET LLEI 9/2014, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de personal

!!!!!! PAGA EXTRA 2012. INSTRUCCIONS PER A LA RECLAMACIÓ !!!!!!!