Print Friendly, PDF & Email

L’Administració retornarà als funcionaris / es la retenció de MUFACE treta al mes de desembre de la paga extra

El R.Decret Llei 3/2013 de 22 de febrer recull en la disposició addicional única: Quotes de drets passius i de les mutualitats de funcionaris en el mes de desembre de 2012.

Enllaç al RD-L 3/2013:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2029.pdf

El Govern, d’aquesta manera, rectifica i ordena que a tots els empleats públics (inclosos els docents) als que en la nòmina del mes de desembre es va descomptar per dues vegades, tant la cotització a MUFACE com de drets passius, se’ls retorni el retingut en la nòmina del mes d’abril.
FETE-UGT ja va incloure aquesta reclamació en els recursos presentats durant el mes passat. En aquest sentit, el fet que tornin el descomptat indegudament no vol dir que es paralitzin ni es modifiquin els recursos, els quals segueixen el seu curs, ja que en ells es reclamaven altres conceptes.
Quantitats descomptades al desembre i que han de tornar
l’abril són:

copy-stopretallades.png

Grup Drets passius

MUFACE

A1

107,96

47,27

A2

84,97

37,20

Per tant, en el rebut de nòmina corresponent a aquest mes es consignarà de forma expressa i separada la quantitat minorada.