Print Friendly, PDF & Email

Després de mesos de negociació, la UGT-SERVEIS PÚBLICS hem pogut assolir un Acord que fa front al problema actual de l’abús de la temporalitat de les administracions públiques. Aquest acord ha d’impedir que els actuals índexs de temporalitat es reprodueixin en el futur mitjançant la modificació de l’article 10 del TREBEP, a la vegada que estableix les bases d’un nou procés d’estabilització que ha d’incloure totes les places ocupades durant els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020 i que tinguin unes determinades condicions.

En resum:

Modificació dels articles 10 i 11 de l’EBEP:

 • Majors garanties jurídiques pels interins, aclarint les causes de nomenaments i cessaments així com els processos de selecció de personal temporal. S’obliga a les diferents administracions a convocar les places en un període màxim de 3 anys des de la seva ocupació amb personal interí, permetent que aquest pugui consolidar el lloc de treball que ocupa, i prorrogant el període d’ocupació temporal a condició que la plaça hagi sortit a oferta pública i fins a la seva finalització. Si la plaça no surt convocada, es preveu una indemnització de 20 dies per any treballat, amb un topall de 12 mensualitats.
 • Només en el supòsit que la plaça quedi deserta en el corresponent procés selectiu, l’interí podrà continuar ocupant-la mitjançant un nou nomenament.
 • S’iguala el règim general dels interins als de funcionaris de carrera.
 • Els sectors que disposen de normativa pròpia (Sanitat, Ensenyament, Justícia, Universitats, etc.) disposen d’1 any per adaptar les seves normatives a aquesta nova redacció de l’article 10.

La modificació de l’article 10 ofereix seguretat jurídica mitjançant una solució legal de caràcter bàsic, d’acord amb l’actual marc normatiu i jurisprudencial, tant europeu (TJUE) com nacional (TS). Així mateix, tipifica per primera vegada en les administracions públiques el nomenament i contractació temporal irregular. També, per primera vegada, preveu una compensació econòmica per a l’empleat públic objecte de la irregularitat. La finalitat és clara: que la pràctica totalitat dels empleats públics siguin funcionaris de carrera o personal laboral fix i que la temporalitat no estigui per sobre del 8%.

Totes aquestes mesures entren en vigor en la data de la modificació dels articles 10 i 11 de l’EBEP, i són d’aplicació a les contractacions i nomenaments que es facin a partir d’aquesta data.

Nou procés d’estabilització:

 • Sistema de concurs-oposició sense perjudici del que estableixi la normativa sectorial per a determinats col·lectius. Flexibilitza la fase d’oposició podent-se reduir les proves o els terminis, alhora que es podrà reduir substancialment contingut i nombre de temaris i si les proves són eliminatòries o no, per exemple.
 • Sense restriccions, ni per sectors ni per serveis (com va passar al procés de 2017). Per tant, es tracta de totes les places que compleixin amb les condicions acordades: “Que la plaça a 31 de desembre de 2020 hagi estat ocupada de forma ininterrompuda els tres anys anteriors, que estigui pressupostada, que sigui estructural i que no hagi estat inclosa en els processos d’estabilització dels anys 2017 i 2018.”
 • Es determina que la fase de concurs sigui el 40% amb caràcter general per a totes les administracions, valorant majoritàriament l’experiència en el lloc de treball objecte de la convocatòria.
 • El personal interí que no obtingui plaça en el procés d’estabilització serà indemnitzat amb 20 dies per any treballat i el personal laboral percebrà una compensació similar.
 • Clàusula de recol·locació del personal interí que no superi el procés d’estabilització a través de borses de treball.

Per tenir la informació completa, podeu consultar el text íntegre publicat al BOE: BOE-A-2021-11233

Al setembre, Govern i sindicats acordarem un calendari de negociació per avançar en la resta de matèries contemplades en el TREBEP així com en aquells temes que suposin la millora de les condicions de treball del personal al servei de les administracions públiques, especialment, les relacionades amb la promoció interna, la provisió i la mobilitat, així com:

 • Retribucions
 • Jubilació parcial.
 • Oferta d’ocupació pública
 • Digitalització, etc.

En definitiva, recolzem aquest acord com a eina per reduir l’enorme taxa de temporalitat existent, en especial, a l’Educació Pública. Amb la progressiva reducció de la taxa d’interinitat, el personal docent millorarà sensiblement les seves condicions laborals i, sobre tot, reduirà la seva precarietat i es protegirà contra l’arbitrarietat que permeten el Decret d’Autonomia de Centres, el Decret de Direccions i el Decret de Plantilles. A la vegada, es protegeix al personal interí flexibilitzant el seu accés a la funció pública, valorant la seva experiència i garantint de possibilitats de recol·locació, mitjançant la borsa de treball, a qui no superi el procés d’estabilització.

UGT-Serveis Públics

Educació Pública