Print Friendly, PDF & Email

En la propera convocatòria del concurs de mèrits per seleccionar directors el certificat que acredita haver superat un curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva passa a ser una condició prèvia per poder-se presentar al concurs de mèrits. Tanmateix per ser nomenat director de forma extraordinària o per dirigir un centre de nova creació cal estar en possessió del requisit de formació.

Aquest certificat s’assoleix quan se supera una formació impartida per universitats, validada i reconeguda pel Departament d’Educació, o bé en superar la formació encarregada a institucions de prestigi o l’organitzada pel mateix Departament. També tenen el requisit de formació els docents amb la categoria de directiu professional docent.

El requisit de formació no és necessari per als directors en exercici, que han accedit per concurs de mèrits i amb avaluació positiva renoven en el mateix centre. Aquells directors que acaben el seu 4t mandat en el mateix centre, si volen participar en un concurs de mèrits també han de fer la formació d’actualització.

Consulteu els requisits de formació

Col·lectius que ja tenen els requisits de l’article 14.1.d del Decret 155/2010

1. Directiu professional docent, segons la resolució ENS/1187/2012, de 12 de juny, de reconeixement de l’acreditació de directiu professional docent els candidats declarats aptes en la convocatòria feta pública per la Resolució ENS/57/2012, de 23 de gener.

2. Docents que estan en possessió del certificat acreditatiu d’haver superat el curs de formació directiva encarregat pel Departament d’Educació a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) els anys 2011, 2012 i 2014.

3. Docents que estan en possessió del certificat acreditatiu d’haver superat un màster o postgrau sobre direcció i gestió de centres docents impartit per les universitats des de l’any 2011 validats i reconeguts a aquests afectes pel Departament d’Educació.

Procediment automàtic de l’acreditació

El Departament acredita al professorat que ja reuneixi els requisits en funció de la informació que consti al registre informàtic de professorat.

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment podran ser consultades pels interessats al portal ATRI a partir del 4 de febrer.

Expedient i formació > Expedient > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient > Consulta del requisit de la funció directiva (última pantalla).

Procediment per assolir l’acreditació a sol·licitud del professorat

Sol·licitud i documentació

El professorat al qual no li consti l’acreditació mitjançant el procediment automàtic anterior i disposi d’alguna certificació de formació diferent de l’especificada a l’aplicació, pot fer la sol·licitud telemàtica en aquesta espai a partir de 24 de gener.

Accés a la sol·licitud

Per accedir a l’aplicació heu d’introduir l’usuari i contrasenya GICAR (ATRI)

Accés

Avís: Abans de poder fer la sol·licitud, la formació per a exercir la funció directiva ha d’estar enregistrada a l’expedient personal del docent. Per tal de fer aquest tràmit us recordem que cal adreçar-se als registres dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona.

Heu de tenir en compte que segons la vostra formació i experiència haureu de fer la sol·licitud en Funció directiva (FDA0) o en Actualització de la Funció directiva (FDB0)

Termini de presentació i efecte de les acreditacions

Les sol·licituds d’acreditació de funció directiva es poden enregistrar a partir del 24 de gener.  Per a la convocatòria actual del concurs de mèrits de selecció de directors, es tindran en compte aquelles sol·licituds enregistrades fins al 19 de febrer inclòs.  Les presentades a partir d’aquesta data poden acreditar el requisit de funció directiva, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.

Reconeixement de l’acreditació

Després de revisar la sol·licitud i comprovar que es reuneixen els requisits exigits es resoldrà la sol·licitud de reconeixement de l’acreditació. Una vegada reconeguda, l’acreditació constarà al registre informàtic de professorat i serà accessible pels interessats al portal ATRI.

Expedient i formació > Expedient > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient > Consulta del requisit de la funció directiva (última pantalla).

Consultes i incidències

Per a consultes tècniques poseu-vos en contacte amb el SAU.

Per a consultes sobre el  procés envieu un correu a  funciodirectivacentres.educacio@gencat.cat