Print Friendly, PDF & Email

Resolució de 29 de juliol de 2020, per la qual, amb caràcter definitiu,
s’adjudiquen les destinacions provisionals al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents amb efectes d’1 de setembre de 2020