Print Friendly, PDF & Email

Informació sol·licitud de destinació provisional per al curs 2014-2015

Assemblea informativa adjudicacions de destinacions provisionals

Accés a la sol·licitud  

Portal de centres del Departament 

BUTLLETINS PER ADJUDICACIONS

PROFESSORAT AMB DESTINACIÓ DEFINITIVA QUE SOL·LICITA COMISSIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT PETICIÓ INDIVIDUAL

SOL·LICITUDS INDIVIDUALS DE DESTINACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL INTERÍ

PROFESSORAT QUE SOLICITA COMISSIÓ DE SERVEIS, DEPENDENT D’ALTRES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES

PROFESSORAT AFECTAT PER LA PÈRDUA DE LA DESTINACIÓ DEFINITIVA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SUPRESSIÓ DEL SEU LLOC DE TREBALL

ESPECIALITATS I ALTRES REQUISITS ADDICIONALS DEL PROFESORAT PER OCUPAR LLOCS DE TREBALL DOCENTS ESPECÍFICS:

Per ocupar llocs de treball docents d’aula d’acollida, llocs d’audició i llenguatge,d’unitats de suport d’educació especial

Per ocupar llocs de treball docents específics amb perfil lingüístic

Per ocupar llocs de treball docents específics d’atenció a la diversitat cos de mestres:

Per ocupar llocs de treball docents específics d’atenció a la diversitat professors d’ensenyament secundari 

Per ocupar llocs de treball docents específics amb competències digitals 

Per ocupar llocs de treball docents d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes:

Tipologia dels llocs de treball docents dels centres educatius públics.

Procediment general en fases criteris a aplicar en les adjudicacions de destinacions provisionals sobre professorat funcionari de carrera

Procediment general en fases criteris a aplicar en les adjudicacions de destinacions provisionals sobre professorat professorat interí