Print Friendly, PDF & Email

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball del cos de mestres i dels cossos de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2020-2021.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2020 i finalitzaran el 31 d’agost de 2021, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una durada superior. 

Funcionaris de carrera i en pràctiques

Destinacions provisionals per al curs 2020-2021