Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Accés a la sol·licitud

Persones que no estan en actiu en un centre del Departament.

Accés a la sol·licitud

(amb identificació XTEC)

Participació obligatòria

Estan obligats a participar en aquest procediment els professors funcionaris de carrera, en servei actiu, que no tenen destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1 de setembre de 2017, i amb independència de gaudir d’una llicència per al curs 2017-2018 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura de fill o de familiar.

També estan obligats a participar en aquest procediment els professors que han superat el procés selectiu de 2017, excepte que tinguin concedit l’ajornament de la fase de pràctiques per al curs 2017-2018.

Així mateix, els professors interins amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d’Ensenyament estan obligats a participar en la fase d’elecció, com a mínim, en un dels dos procediments d’adjudicació previstos, a llocs de dedicació completa o a llocs de mitja dedicació.

El caràcter obligatori de la participació en la fase d’elecció podrà comportar l’adscripció d’ofici en un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d’adjudicació diferents de la d’elecció.

Participació voluntària

Amb caràcter voluntari poden participar els professors que amb efectes d’1 de setembre de 2017 sol·licitin, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva.

Llocs vacants, a dedicació completa, no ocupats per professors funcionaris amb destinació definitiva, o per professors amb nomenament vigent a 1 de setembre del 2017, dels centres educatius que es relacionen als annexos de la convocatòria i llocs resultes que es produeixin en el mateix procediment d’adjudicació. També s’adjudiquen llocs a mitja dedicació únicament a professors interins.

Els llocs de treball docents dels centres educatius públics poden ser ordinaris, específics amb perfil professional i específics temporals.

L’acreditació de la capacitació per ocupar llocs de treball específics amb perfil professional ha de constar al Registre informàtic de professorat en el moment de procedir a l’adjudicació de destinacions, es pot consultar al portal Atri, i és requisit imprescindible per poder obtenir destinació a un lloc específic amb perfil professional.

Abans del dia 20 de maig, es publicarà al Portal de centres el calendari, els models, el procediment i els criteris d’un nou procés d’acreditació de perfils professionals als efectes d’obtenir destinació provisional per al curs 2017-2018.

Termini de presentació de sol·licituds: 16 a 29 de maig de 2017 ** tancat**

Butlletí

La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d’Ensenyament i/o Consorci d’Educació de Barcelona.

Termini de presentació de sol·licituds: 23 de maig a 9 de juny de 2017

Personal  interí acollit a l’article 25

Butlletí

Funcionaris acollit article 25

Butlletí Funcionaris acollit l’article 25

Termini de presentació de sol·licituds: 26 de juny al 3 de juliol de 2017