Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ ENS/863/2015, de 28 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2015 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Persones que estan treballant en un centre del Departament

Portal de centres del Departament  

Persones que no estan en actiu en un centre del Departament

Accés a la sol·licitud  

Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

a) Personal interí: del 6 al 19 de maig de 2015.

b) Personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 10 de juny de 2015.

c) Nou personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 8 al 19 de juny de 2015, prèvia cita dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

COL.LECTIUS

Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüencia de la supressió del seu lloc.

Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a llocs de l’estranger o de l’administració educativa.

Adjudicació del professorat funcionari de carrera acollit a l’article 25 de prevenció de riscos laborals, tant si acredita o no la condició legal de discapacitat.

Adjudicació de destinacions del professorat interí amb la condició legal de discapcitat acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis mitjançant petició individual en la fase d’elecció.

Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, dependent d’altres administracions educatives amb efectes d’1 de setembre de 2015.

Funcionaris de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés .

Adjudicació de destinacions d’elecció del professorat interí.