Print Friendly, PDF & Email

QUÈ PODEM FER DAVANT LES ALTES TEMPERATURES QUE PROVOQUEN ESTRÈS TÈRMIC ALS CENTRES EDUCATIUS?

UGT us recorda que existeix una normativa que regula la temperatura i es troba a l’Annex III del Real Decret 486/1997 de 14 d’abril on especifica clarament que:
→ La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa entre 17°C i 27 °C. I, per tant, els centres educatius (a les aules) s’han de basar en aquesta normativa.

SI EXISTEIX LA NORMATIVA, S’HA DE COMPLIR!

Recordem a les direccions dels centres educatius que davant aquesta emergència climàtica que s’està patint, els centres educatius han d’adoptar mesures organitzatives, humanes i econòmiques per afrontar els efectes que provoquen aquestes temperatures tan elevades. I que comprometen seriosament la seguretat i la salut en el lloc de treball.

SI NO ES COMPLEIX, QUÈ PODEM FER?

Els serveis de prevenció del Departament tenen la responsabilitat tècnica de comunicar el que s’ha de fer i quines són les mesures més adients.
Un cop el centre educatiu rep les indicacions del servei de prevenció, aquests són qui tenen la darrera responsabilitat.
Si tot i això les mesures adoptades que ens proporcionen no són les òptimes i adequades, s’haurà de garantir la seguretat i la salut de tot el col·lectiu, tal com especifica l’article 21 de la llei de PRL.
En el cas de no prendre les mesures, caldria demandar l’intervenció urgent de l’inspecció de treball per un risc greu e imminent sobre la seguretat i salut dels treballadors per exposició a perills derivats per l’exposició a altes temperatures.

Per tant podem:

1.Demanar la intervenció urgent dels serveis de prevenció per un risc greu i imminent sobre la seguretat i salut dels treballadors i treballadores per l’exposició a perills derivats d’altes temperatures.

2. Els representants legals s’hauran de posar d’acord, per majoria dels seus membres, paralitzant l’activitat dels treballadors i treballadores afectats pel risc esmentat.
Aquesta decisió també la poden prendre els delegats de prevenció quan no sigui possible reunir amb la urgència requerida l’òrgan de representació del personal.

COM?
Fer registre de les altes temperatures i comunicar-ho al servei de Prevenció de Riscos del Servei Territorial al qual pertanyem.

POSSIBLES MESURES QUE ES PODEN ADOPTAR DAVANT L’ONADA DE CALOR:
Ús de ventiladors, aïllament de parets, instal·lació d’aparells d’aire condicionats, elements d’ombra als espais exteriors, entre d’altres).

Des de la UGT considerem un autèntic insult, que davant les altes temperatures, el serveis de PRL del Departament ens entretinguin amb burocràcia i graelles de mesura de temperatures per aconseguir un trist ventilador. De la mateixa manera que tenim les aules dotades de fluorescents i sistemes de calefacció, exigim mesures i aparells de refrigeració sense haver de fer gestions que sembla que tenen com a objectiu esgotar al personal afectat perquè renunciï a demanar-los.

VETLLEM PER UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT, DE PREVENCIÓ, SEGURETAT, SALUT, BENESTAR I CONFORT!

Accés a tota la informació al butlletí Altes Temperatures