Print Friendly, PDF & Email

Nota informativa en relació amb l’ampliació en deu setmanes del permís per naixement i del permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent, en el supòsit dels progenitors o progenitores de famílies monoparentals amb guarda legal exclusiva del fill o filla.

A data 10 de maig es publica una nota informativa per part de la Directora General de Funció Pública on es recull la nova disposició addicional quarta de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, al qual el nostre col.lectiu docent es troba inclòs. 

Aquesta mesura ha entrat en vigor el dia 12 d’abril de 2024, d’acord amb el previst a la disposició final segona del mateix Decret llei 3/2024, de 9 d’abril.

 

Aplicació de la mesura d’ampliació en deu setmanes del permís per naixement i curadel menor en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb la nova disposició addicional quarta de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, “en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el permís per naixement i el permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent, s’amplia en deu setmanes en el supòsit dels progenitors o progenitores de famílies monoparentals amb guarda legal exclusiva del fill o filla. Aquesta mesura també és aplicable a les persones membres del Cos de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra”.

Per tant, l’ampliació en 10 setmanes d’aquest permís, en el cas de famílies monoparentals, s’ha d’aplicar d’acord amb les següents condicions:

1) Les persones progenitores d’una família monoparental que prestin serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, tenen dret a gaudir d’un permís de 26 setmanes per naixement o per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent, a partir del dia 12 d’abril de 2024.
Cal tenir en compte que el Decret llei 3/2024 ha previst una ampliació en 10 setmanes de forma que no se superi el termini total de 26 setmanes, atès que en el cas contrari (sumar 16+16 setmanes) comportaria un tractament privilegiat per a la família monoparental quant al temps d’atenció al menor, donat que significaria augmentar els dies dedicats a la cura del menor per a les famílies monoparentals enfront de les biparentales que han de gaudir les primeres 6 setmanes de forma simultània.

2) L’ampliació en 10 setmanes d’aquest permís en el cas de famílies monoparentals, només aplica a l’Administració de la Generalitat de Catalunya -al qual el nostre col.lectiu docent es troba inclòs-, sens perjudici que en l’àmbit de la resta d’administracions públiques catalanes continuï vigent la possibilitat que el progenitor o progenitora d’una família monoparental pugui gaudir del permís de “paternitat” de 4 setmanes previst a l’article 13 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol.

3) Les 10 setmanes addicionals previstes a la Llei 8/2006, de 5 de juliol, aniran a càrrec  de la pròpia Administració de la Generalitat de Catalunya mentre no es modifiqui la normativa de la Seguretat Social que ampliï la prestació a càrrec de l’INSS i la corresponent adequació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Així, quan es produeixi aquesta modificació normativa, aquesta mesura quedarà sense efectes i s’aplicarà en els termes en què s’hagi establert legalment.

4) El gaudiment de les 26 setmanes d’aquest permís per part de les persones progenitores d’una família monoparental es realitzarà, en la seva totalitat, en les mateixes condicions a què tinguin dret les famílies amb dues persones progenitores, especialment en allò que disposa el punt 10 de l’Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats/ades públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en relació amb mesures socials, laborals i de flexibilització i/o conciliació de la vida laboral i familiar, signat el 20 d’abril de 2022 i ratificat per Acord de Govern de data 10 de maig de 2022

5) Les 10 setmanes addicionals previstes a la disposició addicional quarta de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, les podran gaudir les persones progenitores monoparentals que hagin gaudit o estiguin gaudint de les setze setmanes del permís per naixement o per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent, dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment, límit temporal de gaudiment previst a l’article 49 del TREBEP.

 

Gestió del permís

A data 21 de maig el Departament no ha inclòs aquestes dades a l’espai de comunicació Portal de Centre. Fins que no estigui actualitzat i es faciliti l’imprès corresponent (abans A200) recomanem fer gestió per Petició Genèrica o E-Valisa (Atri).

…………………………………………

La UGT pensem que aquesta mesura és essencial per promoure la igualtat i la justícia social.

  •  Les famílies monoparentals, majoritàriament liderades per dones, enfronten més dificultats per conciliar feina i família. Ampliar el permís de maternitat garanteix les mateixes oportunitats i drets que les famílies biparentals.
  • Aquesta ampliació facilita una millor reincorporació al mercat laboral per a les mares solteres, reduint l’estrès i millorant la conciliació de la vida professional i personal.
  • La mesura reconeix les càrregues addicionals que assumeixen les dones en famílies monoparentals i ajuda a corregir les desigualtats de gènere en el sistema laboral i social.

Per totes aquestes raons, creiem que aquesta ampliació d’aquest permís per a famílies monoparentals recull les reclamacions de persones a qui hem acompanyat en processos legals en aquest sentit  i finalment  contribueix a aconseguir una societat més justa i igualitària.

 

UGT Educació Pública