Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/15/2020, de 9 de gener, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

El dia 24 de gener de 2020, a les 16 hores, es realitzarà la prova d’acreditació del coneixement de la llengua catalana. Només s’hi hauran de presentar els aspirants que no n’estiguin exempts

La resta d’aspirants no hi han d’assistir.

L’acte de presentació davant els tribunals es realitzarà el dia 25 de gener de 2020, a les 9:30 hores

RESOLUCIÓ EDU/14/2020, de 9 de gener, de nomenament de la comissió de selecció del concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació convocat per la Resolució EDU/2655/2019, de 15 d’octubre.