Print Friendly, PDF & Email

direAPROVAT DECRET DE PLANTILLES. LA RESPOSTA CONJUNTA DE TOTS ELS SINDICATS ÉS CONTRARIA AL DECRET. PROPERAMENT ANUNCIAREM CONCENTRACIONS, FAREM XERRADES ALS TERRITORIS I TINDREU MÉS INFORMACIÓ.

 

DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

http://www.324.cat/noticia/2350293/catalunya/Les-escoles-triaran-els-professors-per-cobrir-les-vacants-a-partir-de-setembre

El Govern aprova el decret que perfila els llocs de treball docents per millorar la qualitat del sistema educatiu i afavorir l’èxit escolar

 

 

Ni discriminació ni arbitrarietat. NO al decret de plantilles

FETE – UGT EXIGEIX LA RETIRADA DEL DECRET DE PLANTILLES PER FOMENTAR L’OPACITAT I L’AMIGUISME

Els sindicats convoquen una concentració de rebuig demà a les 12 hores davant del Departament d’Ensenyament

La Federació d’Ensenyament de la UGT de Catalunya i d’altres sindicats de l’ensenyament convoquen demà dimecres, 26 de març, a les 12 hores, una concentració de delegats i delegades davant del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226, Barcelona) contra el decret de plantilles aprovat per la Generalitat.

Tal com vam poder comprovar en el darrer concurs de trasllats, el decret de plantilles que ens presenta el Departament d’Ensenyament consolida el menyspreu per la normativa de la funció pública en general i pel concurs de trasllats en particular. Amb els anomenats “procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial”, el Departament deixa a les mans de les direccions la potestat de configurar i escollir la “seva” plantilla de professors. Aquests llocs singulars, dels quals podran disposar tots els centres i la selecció dels quals dependrà d’una comissió on estarà present la direcció del centre, poden suposar fins la meitat de la plantilla.

Aquest últim curs s’ha produït una escandalosa reserva de places per part de les direccions dels centres per a fer-les singulars. Aquesta manca de vacants és la manifestació més evident de la direcció que ha pres el Departament d’Ensenyament: fomentar l’amiguisme en la gestió dels centres, una tendència consolidada per mitjà del Pla d’Autonomia de Centres.

Les administracions educatives, en funció del que disposa la normativa que han legislat per a intervenir en unes plantilles a la carta, creen tres tipus de treball docent per donar cabuda als seus candidats:

1. Ordinaris. Han de ser com a mínim la meitat de la plantilla i poden tenir assignats requisits específics addicionals de titulació o formació acreditable.
2. Singulars o específic. Tenen atribuït un perfil propi i sense especificar.
3. D’especial responsabilitat. Reservats a membres de l’equip directiu amb responsabilitats de gestió i direcció docent.

D’acord amb els tres tipus de llocs de treball docent, l’esborrany de decret parla de tres procediments d’adjudicació:

1. Concursos generals: procediment normal de provisió dels llocs de treball ordinari de les plantilles docents (és a dir, el tradicional concurs de trasllats)
2. Concursos específics: procediment de provisió dels llocs de treball específics o singulars. S’encarrega de la valoració dels candidats una comissió presidida per un inspector/a o una persona acreditada com a directiu professional en exercici, i en forma part el director/a del centre. En una primera fase es valoren els mèrits, i a la segona els candidats han de defensar davant de la comissió el projecte estratègic de desplegament dels continguts funcionals de cada lloc de treball al qual opta. És requisit per presentar-se pertànyer a un cos docent com a funcionari de carrera i acreditar un mínim de tres anys d’exercici professional.
3. Convocatòries públiques de provisió especial de llocs docents: es proveeixen, per mitjà de convocatòria pública, pel procediment extraordinari de provisió especial. Els candidats han de ser funcionaris amb un mínim de tres anys d’exercici professional i han de presentar un projecte de desenvolupament del lloc al qual s’opta. Correspon al director/a del centre formular la proposta motivada de nomenament de la persona candidata seleccionada.
4. Finalment, la polivalència curricular del professorat a l’ESO i el Batxillerat no solament reforça les atribucions acadèmiques de la direcció del centre, que podrà canviar arbitràriament el perfil d’un determinat lloc de treball, sinó que és un frau social en tota regla, que anirà en detriment de la qualitat de l’ensenyament i que vulnera la naturalesa especialista del professorat de Secundària. Una cosa és que un curs o una determinada etapa (1r d’ESO o 1r i 2n) tendeixi a concentrar el mateix professorat en un mateix grup, per tal de facilitar el trànsit de Primària a Secundària, i una altra de molt diferent és que la polivalència curricular s’esdevingui, tal com estableix el decret de plantilles, en un requisit subjecte a l’aleatorietat de les direccions.

La Federació d’Ensenyament de la UGT de Catalunya entén que, en una Administració pública on els llocs de treball són públics i estan pagats amb diner públic, la provisió d’aquests llocs s’ha d’ajustar a procediments transparents i als criteris de publicitat, mèrit i capacitat. Per tant, volem manifestar el nostre més rebuig més absolut a un sistema que fomenta la digitocràcia, l’opacitat i l’amiguisme. Exigim la retirada immediata del decret de plantilles.
Més informació:

Manuel Valencia, responsable del sector d’Ensenyament Públic de la FETE – UGT de Catalunya: 669 42 70 73.