Print Friendly, PDF & Email

INFORMACIÓ PER A LES PERSONES QUE VAN APROVAR LA DARRERA CONVOCATÒRIA D’OPOSICIÓ DE PRIMÀRIA I FP, PORTADES A TERME DURANT EL 2021.

DOCUMENTACIÓ QUE HAUREU D’ENTREGAR AL DEPARTAMENT

 

Benvolgudes companyes i Companys.

La publicació de la llista de les persones que han superat el procés de concurs-oposició al DOGC està prevista abans que acabi el mes de novembre.

Des de la UGT, us avisarem a totes les persones afiliades per tal que no us passi el termini.

Un cop publicada al DOGC el llistat de persones selecciones, en el termini de vint dies naturals, caldrà presentar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents:

a) Còpia confrontada amb l’original del títol exigit. Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d’Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.

b) Exclusivament per a les persones seleccionades del cos de professors d’ensenyament secundari i pel cos de professors tècnics de formació professional, pel procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat: còpia confrontada per la unitat de registre on tingui entrada la documentació que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l’exercici de les professions regulades de professor d’Educació Secundària Obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d’idiomes. Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d’Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.

c) Còpia confrontada amb l’original per la unitat de registre on tingui entrada la documentació del document nacional d’identitat (DNI) o altre document acreditatiu de la nacionalitat.

d) Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat al que s’opta. (Us adjuntem el model de Declaració Responsable al final d’aquest butlletí).

e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d’estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, segons el model que figura a l’annex 8. (Us adjuntem el model al final d’aquest butlletí).

f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La seva presentació es pot substituir per l’autorització al Departament d’Educació perquè pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals. Aquells aspirants que per ser membres de la borsa de personal interí ja hagin presentat la certificació abans d’un any o l’autorització ja no han de presentar res més. (Us adjuntem un model d’autorització al final d’aquest butlletí).

g) Les persones aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball han de presentar el dictamen que s’esmenta a la base 2.2.2. Tanmateix, les persones aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no han de presentar aquest dictamen, ja que el van presentar amb anterioritat a l’inici del procés selectiu.

h) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d’Educació.

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (Apartat d)

El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i document nacional d’identitat (número), declara RESPONSABLEMENT que no pateix cap malaltia ni está afectada per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat al qual s’opta.
(Localitat i data) (Signatura)

MODEL DE DECLARACIÓ JURADA (Apartat e)

El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i document nacional d’identitat (número), declara sota jurament o promet, a l’efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària del cos (cos corresponent), que no ha estat separat/ada del servei de cap de les administracions públiques i que no està inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques.
(Localitat i data) (Signatura)

MODEL D’AUTORITZACIÓ AL DEPARTAMENT PER TAL QUE PUGUI CONSULTAR TELEMÀTICAMENT ELS ANTECEDENTS PER DELICTES SEXUALS (Apartat f)

El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i document nacional d’identitat (número), AUTORITZA al Departament d’Educació perquè pugui consultar telemàticament seus els antecedents penals per delictes sexuals.
(Localitat i data) (Signatura)

 

UGT. EDUCACIÓ PÚBLICA