Print Friendly, PDF & Email

La disposició addicional tercera del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regulen els concursos de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents i altres procediments de provisió de places a cobrir pels mateixos, estableix que el professorat que obtingui destinació definitiva en un centre com a conseqüència de desglossament, desdoblament, fusió, transformació total o parcial de centre, supressió o qualsevol altra situació que suposi modificació de la destinació que estava ocupant, ha de mantenir, a efectes d’antiguitat en el nou centre, la generada al seu centre d’origen.

RESOLUCIÓ EDU/3523/2019, de 12 de desembre, d’assignació de destinació definitiva de funcionaris docents per trasllat d’ensenyaments.