Print Friendly, PDF & Email

PROJECTE DE LLEI PER REDUIR LA TEMPORALITAT

Davant les informacions filtrades, del treball de la Ponència Parlamentària del Congrés dels Diputats, referent a les esmenes transaccionades pels diferents grups parlamentaris en relació amb el Projecte de Llei per Reduir la Temporalitat a l’Ocupació Pública.
Volem manifestar;

1.- Que davant d’un problema de la dimensió de la temporalitat a les administracions públiques del nostre país, cal capacitat, responsabilitat i discreció.

2.- Que aquest és un problema generat pels responsables polítics de les diferents administracions. Fa massa temps que es criminalitza als empleats públics, sent objecte de contínues retallades i fent-los responsables de les crisis econòmiques.

3.- Que la temporalitat i l’abús en la contractació és una conseqüència directa de les polítiques d’austeritat imposades pels diferents governs, i que la precarietat avui és una realitat amb la qual convivim els servidors públics.

4.- Que interessadament, s’ha situat un problema d’àmbit laboral a la contesa política i ara ens trobem en una situació de campanya electoral permanent, on les persones treballadores interines són moneda de canvi.

5.- Que al mes de juny de l’any 2019, la UGT, i altres sindicats, vàrem reunir- nos al Parlament amb els portantveus de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per demanar el desenvolupament de l’article 61.6 del TREBEB pel que fa a l’aplicació excepcional del sistema de concurs per la via única de valoració de mèrits, i que aquesta possibilitat es fes extensiva a tots els col·lectius que compleixin criteris PESCO.

6.- Que en l’àmbit de la nostra responsabilitat, durant el mes de juny de 2021 vàrem negociar i signar un acord que donava resposta a aquesta problemàtica i situava la seva solució a l’àmbit de la negociació col·lectiva. I que tot i així, continuem treballant amb els diferents grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya per trobar la millor de les solucions.

7.- Que l’instrument que farà possible desenvolupar aquesta part de l’acord dintre de la nova Llei d’estabilització serà l’article 61.6 del TREBEB, i que aquest article existeix des del moment que les organitzacions sindicals més representatives a la Mesa General de la Funció Pública ho vàrem negociar i posteriorment signar.

8.- Que celebrem que, els grups polítics del Congrés, hagin reconsiderat la seva posició i avui vegin possible que els processos d’estabilització incorporin l’experiència al lloc de treball com a element bàsic a l’hora de consolidar.

9.- Que desitjaríem que aquest criteri, per determinar les places de la convocatòria excepcional d’estabilització, no fos arbitrari i es desplegui tant com es pugui, dintre dels marges que ens permeti la legalitat existent.

Per què 5 anys i no 3 anys ?

10.- Que el nostre objectiu principal segueix sent el mateix que hem manifestat sempre, volem estabilitat laboral per tothom, a l’empresa privada també. I això hem d’aconseguir fer-ho amb la màxima seguretat jurídica possible, assegurant- nos que l’acord que s’acabi signant NO pugui ser impugnat per ningú.

ÉS EN AQUEST SENTIT QUE CONSIDEREM QUE FER VALORACIONS TÈCNIQUES I JURÍDIQUES FINS QUE NO FINALITZI LA TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA I TINGUEM EL TEXT DEFINITIU DE LA LLEI, AFAVOREIX INCREMENTAR LA CONFUSIÓ I LA CONFRONTACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS I COL·LECTIUS.

Butlleti_interins