ATUR

Print Friendly, PDF & Email

SOL•LICITUD DE DOCUMENTACIÓ PER TRAMITAR LA PRESTACIÓ D’ATUR

S’HA DE SOL·LICITAR EN UN TERMINI DE 15 DIES HÀBILS DES DE L’ÚLTIM DIA TREBALLAT

La quantia de la prestació es calcula en funció dels últims 6 mesos treballats i el percentatge de jornada.

Podeu sol·licitar el certificat per correu electrònic o per escrit a l’Oficina d’Atenció i Registre del Consorci d’Educació, i de els serveis territorials informant de les següents dades:

Nom i cognoms, nom del centre de l’últim nomenament i la data de finalització del contracte.

No es tramitarà d’ofici la documentació per demanar la prestació d’atur dels nomenaments que finalitzen durant els mesos de juny, agost. Per tant, les persones interessades ho hauran de sol·licitar a l’Oficina d’Atenció i Registre o per correu electrònic, un cop hagin finalitzat el nomenament.

Compatibilitat jornada parcial i subsidi atur
Cal demanar certificat d’empresa per compatibilitzar el atur amb la jornada de treball.
La prestació i el subsidi per atur seran compatibles amb el treball retribuït a temps parcial es deduirà del import de la prestació -o subsidi- la part proporcional al temps treballat ( art 221.1 de la LGSS y art 15.1b) 625/1985).

Des del mes d’octubre de 2010, el certificat d’empresa per tramitar la prestació d’atur es lliura telemàticament a l’oficina de l’INEM i, per tant, no s’ha de passar a recollir pel Consorci d’Educació de Barcelona i serveis territorials.

El Servei Públic d’Ocupació Estatal ha implantat a les Oficines de Catalunya, el Sistema de CITA PRÊVIA per a la gestió de la prestació d’atur. La cita prèvia podeu sol·licitar-la per dues vies:
– INTERNET: www.sepe.es
– TELÈFON: 901 01 02 10
NOTA: En consideració a l’elevat nombre de sol·licituds d’atur i per garantir la correcta tramesa, hauríeu de demanar la cita prèvia amb el Servei Públic d’Ocupació una setmana o deu dies després de la finalització del vostre contracte.