Print Friendly, PDF & Email

5.1 Justificació d’absències informades a l’aplicació informàtica.

Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius

 

Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici amb una durada màxima de tres dies consecutius s’acreditaran documentalment mitjançant justificació de presència o document acreditatiu d’atenció mèdica, en el qual han de constar el nom i cognoms del pacient, la data d’atenció mèdica i les dades identificatives del centre o consulta mèdica.
Aquestes absències també es podran acreditar mitjançant declaració responsable de l’interessat, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa  d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament.

 

Les absències justificades per motius de salut comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als tres primers dies d’absència per incapacitat temporal.

 

No obstant això, no comporten descomptes retributius:
Les primeres 30 hores laborables d’absència en un mateix curs escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis.

 

 Cada treballador podrà consultar al portal ATRI (expedient) el “crèdit horari” consumit d’aquestes 30 primeres hores
Sense descompte sempre que resultin justificades segons s’estableix en aquest apartat.
Les absències derivades de malalties de caràcter crónic, sempre que resultin degudament justificades.
 
Els justificants o la declaració responsable es faran arribar al director del centre on la persona presta serveis, el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.
Els interessats podran consultar el saldo d’hores d’absència per motius de salut mitjançant el portal ATRI (Gestió del Temps/Expedient d’absentisme).

 

Absències per assistència a consulta mèdica
 
L’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball; els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant declaració responsable de l’interessat, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament.
L’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar al lloc de treball i s’ha d’acreditar documentalment mitjançant justificant del centre o consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms
del pacient i l’hora d’entrada i sortida del centre o consulta mèdica.
El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar al director del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia en que retorna al lloc de treball.
Absències justificades per concessió de llicència o permís
 
Com a absència justificada els directors dels centres registraran tots els permisos que són competència del director i que estan detallats al document “Llicències i permisos del personal docent”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament. Per a la seva justificació se seguiran els criteris que s’especifiquen en el document esmentat. Es podran registrar també com a justificades les absències provocades per causes de força major, que hauran de correspondre a fets o situacions que per la seva naturalesa no s’hagin pogut preveure ni evitar. Correspon al director del centre apreciar si l’absència té caràcter o naturalesa de força major, tenint en consideració si el motiu de l’absència es pot resoldre en un horari compatible amb la seva jornada de treball.
Absències per encàrrec de serveis
Les absències per encàrrec de serveis estan justificades quan en la seva concessió s’hagi seguit el procediment establert a l’apartat Encàrrecs de serveis.
Absències per motius de formació 
S’inclouen en aquest supòsit les absències per motius de participació en cursos de formació i altres activitats formatives dins el Pla de formació permanent del professorat
justificades amb la conformitat de l’admissió de la persona inscrita.
5.2 Justificació d’absències per motius de salut de durada superior a tres dies (Baixa per malaltia o incapacitat temporal)
Les baixes per malaltia o incapacitat temporal (absència per motius de salut de durada superior a tres dies) no s’han de registrar a l’aplicació informàtica, ja que el control i el seguiment d’aquestes llicències corresponen als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.
Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a tres dies es justificaran necessàriament mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i seguiran la tramitació corresponent a la situació d’incapacitat temporal. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la seva situació de baixa, ho ha de comunicar al director del centre on està adscrit, i li farà arribar el comunicat de baixa com a molt tard l’endemà de la seva expedició.
La data de l’alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d’alta s’han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.
Els directors dels centres faran arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona.
Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d’inactivitat del centre el personal haurà de tramitar-les directament als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.