Bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent