Print Friendly, PDF & Email

Per fí, obren borsa. Estem tenint molts problemes per cobrir substitucions.

RESOLUCIÓ ENS/2231/2016, de 3 d’octubre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

Sol.licitud d’inscripció

El termini de presentació de sol·licituds és: del dia 10 al 18 d’octubre ambdós inclosos.


Especialitats convocades: Annex Document provisional.