Print Friendly, PDF & Email

Activitats del professorat

El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d’organització del curs el dia 2 de setembre.
En els centres de titularitat del Departament d’Ensenyament les activitats del professorat programades al centre no han d’acabar abans del dia 30 de juny o, si no és laborable, el dia laborable immediatament anterior.

Pel que fa al professorat de l’ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s’ha d’aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

 

Calendari

12 de setembre de 2013: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil i l’educació primària.
13 de setembre de 2013: inici de les classes als ensenyaments d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.
19 de setembre de 2013: inici de les classes als cicles formatius de grau superior, el curs de formació específic per a l’accés a aquests   cicles, els  ensenyaments de règim especial i els centres i aules de formació de persones adultes.
Del 21 de desembre de 2013 al 7 de gener de 2014: vacances de Nadal.
Del 12 al 21 d’abril de 2014: vacances de Setmana Santa.
20 de juny de 2014: acaben les classes a tots els centres.

Les proves extraordinàries de l’ESO, de 1r de batxillerat i els cursos de formació específics d’accés als cicles formatius es realitzaran entre l’1 i 3 de setembre de 2014. Per als cicles formatius i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.

 
Per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2013-2014 per als centres  educatius no universitaris de Catalunya. (DOGC núm 6371, de 8.5.2013)