Print Friendly, PDF & Email

ORDRE EDU/104/2024, de 6 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Calendari

2.1 El curs escolar 2024-2025 comprèn el període que va des de l‘1 de setembre de 2024 fins al 31 d’agost de 2025.
2.2 L’inici de les activitats lectives en els diferents ensenyaments s’estableix d’acord amb el calendari següent:

➡ En el primer cicle d’educació infantil que estigui implantat en les escoles rurals i en les llars d’infants de la Generalitat de Catalunya i en el segon cicle d’educació infantil, el curs s’iniciarà el sisè dia laborable del mes de setembre: amb caràcter general, el 9 de setembre o el dia laborable següent, si aquest és festiu.

➡ En l’educació primària, l’educació secundària obligatòria i els cicles formatius de formació professional de grau bàsic, el curs s’iniciarà el sisè dia laborable del mes de setembre: amb caràcter general, el 9 de setembre o el dia laborable següent, si aquest és festiu.

➡ En el batxillerat, els cicles formatius de formació professional de grau mitjà i superior, els cursos d’especialització de la formació professional, els itineraris formatius específics, els programes de formació i inserció, el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, el curs s’iniciarà el 12 de setembre o el dia laborable següent, si aquest és festiu.

➡ En els cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny el curs s’iniciarà el 12 de setembre o el dia laborable següent, si aquest és festiu i els de grau superior no més tard del 16 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

➡ En els ensenyaments artístics de règim especial d’arts escèniques, en els graus professionals de música i dansa i en els ensenyaments artístics superiors, les classes no han de començar més tard del 16 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

➡ En els ensenyaments esportius les classes s’han d’iniciar no més tard del dia 16 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

➡ En els ensenyaments de centres i aules de formació d’adults les classes han de començar no més tard del dia 16 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

➡ En els ensenyaments de les escoles oficials d’idiomes les classes s’han d’iniciar no més tard del 23 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

En tots els ensenyaments, la preparació del curs i l’aprovació d’horaris s’ha d’haver efectuat amb anterioritat a la data d’inici de les classes.