Print Friendly, PDF & Email

1. Canvi ordinari: de l’1 al 31 de gener

Els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d’afiliació, que estiguin adscrits a l’INSS (Sistema Sanitari Públic) oa les Entitats d’Assegurança d’Assistència Sanitària, poden sol.licitar canvi d’entitat durant el mes de gener de cada any.

2. Canvi extraordinari

2.1  Canvi fora del termini:
Fora del període del termini ordinari es podrà autoritzar el canvi d’Entitat d’assegurança d’assistència sanitària o d’adscripció al Sistema Sanitari Públic:
  • Quan es produeixi un canvi de destinació del mutualista en actiu que  impliqui trasllat de província.
  • Quan mantenint la seva localitat de destinació, el mutualista canviï el seu domicili a una altra província.
  • Quan el mutualista obtingui la conformitat, expressada per escrit, de les entitats afectades.
  • Quan, per concórrer circumstàncies objectives que justifiquin el canvi d’una pluralitat de titulars afectats pel mateix problema d’assistència mèdica, la Direcció General de MUFACE acordi l’obertura de termini especial d’elecció d’Entitats, inclòs, si s’escau, l’INSS

2.2 Canvi extraordinari al I.N.S.S.

Quan el titular ho sol · liciti per raons d’assistència medicohospitalària i sigui aprovat per una Comissió Paritària MUFACE / SEGURETAT SOCIAL. En aquest supòsit, juntament amb la sol · licitud, el titular haurà d’aportar informe mèdic on consti el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un centre del Sistema Sanitari Públic. A més, haurà de fer constar expressament que assumeix l’obligació de romandre cinc anys adscrit a l’INSS en el cas que li sigui concedit el canvi.

 Procediment de canvi d’entitat
Per efectuar el canvi d’Entitat el mutualista haurà de presentar juntament amb la sol · licitud, el document d’afiliació o, si escau, el document assimilat al d’afiliació, per a la seva substitució en el seu Servei Provincial oa l’Oficina de MUFACE més propera.
Si té certificat digital o DNI electrònic, a través de la Seu Electrònica de Muface, es poden fer canvis ordinaris entre entitats de assegurança privada d’assistència sanitària, però no a l’INSS.
Consulti la relació dels Catàlegs Provincials de Proveïdors de les Entitats de Segur d’Assistència Sanitària en territori nacional per 2016-2017.

 Publicació en el BOE dels nous concerts d’assistència sanitària.

MUFACE signa un nou Conveni de prestació sanitària amb les entitats de segur per als anys 2016 i 2017