Print Friendly, PDF & Email

CANVIS EN EL PERMÍS D’HOSPITALITZACIÓ

La pressió exercida per la UGT a nivell estatal ha estat clau per aconseguir que els Pressupostos Generals de l’Estat incloguin les següents millores pels treballadors i treballadores públiques:

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 inclou una disposició final que modifica el redactat de l’article 48 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic). El nou redactat afegeix el següent permís per hospitalització d’un familiar fins a 2n grau:

  • Per mort, accident o malalties greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari, d’un familiar dins del primer grau de consanguinitato afinitat, 3 dies hàbils dins la mateixa localitat i 5 dies hàbils en una localitat diferent.
  • Per mort, accident o malalties greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari, d’un familiar dins del segon grau de consanguinitato afinitat, 2 dies hàbils dins la mateixa localitat i 4 dies hàbils en una localitat diferent.

L’anterior regulació, que era més restrictiva, queda derogada per l’entrada en vigor d’aquest nou redactat i afecta a totes les administracions publiques i a tots els empleats públics: personal funcionari tècnic i administratiu, personal laboral, personal estatutari i personal docent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El nou redactat de l’EBEP també modifica la interpretació de Funció Pública sobre la limitació de localitats limítrofes. Ara, el text només fa referència a la mateixa localitat o a diferents localitats.

La UGT, sempre present en la defensa i millora dels nostres drets.

BUTLLETÍ