Print Friendly, PDF & Email

Presentacíó de declaració responsable de no haver estat condemnat per delictes contra la llibertat sexual del 7 al 15 de Març

La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, estableix que és requisit per a l’accés i l’exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin un contacte habitual amb menors, el fet de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, i també el delicte de tràfic de persones.

 1. Personal docent
Tots els llocs de treball inclosos a les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament per al curs 2015-2016, excepte els llocs de treball dels serveis educatius corresponents als centres de recursos pedagògics, als assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social. Tampoc estan afectats els llocs de treball dels centres de formació d’adults en centres penitenciaris.

2. Personal d’administració i serveis
Tots els llocs de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència adscrits a centres públics docents i serveis educatius.

Així, el personal que ocupa aquests llocs de treball (funcionari de carrera, en pràctiques, interí, contractat laboral i especialista) ha d’acreditar el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans, d’acord amb el procediment que estableix aquest comunicat:

Comunicat als directors dels centres en relació amb el requisit d’acreditació mitjançant certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a l’exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors

Procediment i calendari

 

a partir del
7 de març 

 

 Distribució del model
El director o directora del centre o dels serveis educatius informa el personal i insta a formalitzar el model.
 Model de declaració responsable (les dades que se sol·liciten són les necessàries per fer la comprovació per interoperabilitat al Ministeri de Justícia i han de ser les que consten al DNI)

 

 

abans del
15 de març 

 Entrega del model al director o directora
El personal del centre lliura la declaració, degudament emplenada i signada, al director o directora del centre o dels serveis educatius.

 

entre el
10 i 18 de març

 

 Primera fase: Introducció de dades a l’aplicació
El director o directora introdueix, a l’aplicació, les respostes que han donat cada una de les persones del seu centre en la declaració.

 

entre el
29 de març i l’1 d’abril

 

Segona fase: Introducció de dades a l’aplicació
El director o directora introdueix a l’aplicació les dades addicionals, que ja estaran operatives a l’aplicació i que són imprescindibles per a la interoperabilitat amb la base de dades del Ministeri de Justícia.

 

abans del
4 d’abril

 

 Enviament als serveis territorials o al Consorci
El director o directora del centre o serveis educatius ha de trametre totes les declaracions en paper rebudes (i que han de constar com a “Sí autoritzo” a l’aplicació) als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona perquè consti a l’expedient personal.

El personal que no formalitzi i lliuri la declaració responsable amb autorització dins del termini establert en aquest comunicat haurà de presentar el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals o de Penals en el termini de 15 dies (a comptar a partir del darrer dia del termini de presentació de les declaracions) o, en el seu defecte, la còpia del justificant d’haver-lo sol·licitat al Ministeri de Justícia.

Accés a l’aplicació

Primera fase: Del 10 al 18 de març els membres de l’equip directiu del centre o dels serveis educatius poden introduir les respostes del personal.

A l’aplicació hi ha dues seccions; una per al personal docent i una altra per al personal PAS. S’ha d’introduir la resposta que ha signat l’interessat en la declaració jurada. Les respostes possibles són les següents:

  • Sí autoritzo.
  • No autoritzo.
  • No és al centre.
  • Valor en blanc (per defecte inicialment tothom tindrà aquest valor).

Si a l’aplicació no hi consta alguna de les persones que treballen al centre o als serveis educatius, es podrà donar d’alta a la mateixa aplicació.

Segona fase: Del 29 de març a l’1 d’abril, cal introduir a l’aplicació les dades corresponents als noms del pare i la mare, que són imprescindibles per fer el tràmit amb el Ministeri.

Normativa

Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei d’enjudiiciament civil

Instrucció 1/2015, de 6 de novembre, sobre el requisit d’accés i d’exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors

Resolució ENS/2684/2015, de 19 de novembre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2015-2016

Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre,  pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals