Print Friendly, PDF & Email

Es publica la valoració definitiva dels mèrits i s’incorporen a l’Espai personal.

Amb aquesta publicació es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Contra la valoració definitiva de mèrits pots interposar recurs d’alçada davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació.

MODEL RECURÇ ALÇADA

(Les persones afiliades podeu demanar model editable al vostre permanent sindical) 

Valoració definitiva dels mèrits. Departament d’Educació (gencat.cat)

Persones seleccionades

Finalitzada la valoració de mèrits, es publica la llista definitiva de persones seleccionades, per cossos i especialitats.

Un cop publicada la llista de persones seleccionades, es requerirà la presentació de la documentació dels requisits de participació que no s’hagin pogut comprovar.

Llista proposta persones seleccionades (gencat.cat)

Llista de persones aspirants no seleccionades

Llista renúncies presentades

NOTES DE TALL:

PRIMÀRIA

INFANTIL: 9.7332
ANGLÈS: 9.0749
PEF: 8.6417
FRANCÉS: 8.4877
MÚSICA: 9
PRIMÀRIA: 8.2
EES Pedagogia terapèutica 7,7920
ALL Audició i llenguatge 8,4668

SECUNDÀRIA

501 Administració d’empreses 7,3584
502 Anàlisi i química industrial 7,9913
503 Assessoria i processos d’imatge personal 6,5000
504 Construccions civils i edificacions 7,3330
505 Formació i orientació laboral 7,5500
506 Hoteleria i turisme 9,0000
507 Informàtica 6,9000
508 Intervenció sociocomunitària 5,9767
510 Organització i gestió comercial 6,7247
511 Organització i processos de manteniment vehicles 6,3790
512 Organització i projectes de fabricació mecànica  6,6668
513 Organització i projectes de sistemes energètics 6,9106
515 Processos de producció agrària 6,7186
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 6,2184
518 Processos sanitaris 7,2415

AL Alemany 8,6458
AN Anglès 10,3000
CN Biologia i geologia 8,6039
DI Dibuix 8,0977
ECO Economia  8,0000
EF Educació física 8,8500
FI Filosofia 8,5000
FQ Física i química 7,8996
FR Francès 8,6247
GE Geografia i història 8,1394
LA Llatí 9,4498
LC Llengua catalana i literatura 7,8586
MA Matemàtiques 8,0044
MU Música 9,0000
PSI Orientació educativa 9,1186
TEC Tecnologia 7,5920
601 Cuina i pastisseria 6,0477

RECORDEU:

No poden quedar places desertes del concurs de mèrits. Després de l’adjudicació definitiva les places que quedaran sense ocupar es continuaran adjudicant a la resta de participants.
Hem demanat que seria important que les comunitats autònomes publicaran alguna informació amb els detalls de com s’ordenarà el procediment.
Al ser Catalunya una de les primeres comunitats on es va convocar el Concurs es preveu que a mesura que surti la resolució en altres comunitats quedin places desertes que s’aniran adjudicant per ordre de puntuació.