Print Friendly, PDF & Email

A les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de serveis com a substituts fins al 30 de juny de 2022, en centres i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, se’ls formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat també com a mínim 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2022.

Les persones que l’1 de juliol estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’INSS, ja sigui per haver superat els 12 mesos de malaltia o per haver finalitzat el darrer nomenament en situació de baixa per incapacitat temporal i seguir cobrant de l’INSS, no podran ser nomenades.

Les persones que finalitzin aquesta situació abans del 31 de juliol poden sol·licitar ser nomenades des de la data d’alta o finalització del permís i pels dies que resten del mes de juliol. Igualment, les persones que comencin alguna d’aquestes situacions durant el mes de juliol ho han de posar en coneixement dels serveis territorials, als efectes de suspendre el nomenament pels dies del mes de juliol que estiguin de baixa.

Les persones de col·lectius específics (com poden ser les que ocupen llocs a serveis educatius), que tenen nomenament fins al 15 de juliol de 2022 i que reuneixen els requisits establerts al paràgraf anterior, seran nomenades, si escau, des del 16 fins al 31 de juliol.

La dedicació del nomenament serà la que correspongui al major nombre de dies dels nomenaments que s’hagi tingut durant el curs 2021-2022. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies, el nomenament de juliol tindrà la dedicació major.

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats de formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Educació o en les reconegudes a l’empara de l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari, tret que es participi de forma efectiva en la realització d’alguna prova d’una convocatòria d’oposicions per ingressar a algun cos docent.

Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores, i en total s’han d’acreditar 30 hores de formació.

La realització de la formació feta durant el mes de juliol s’acredita abans del 31 d’octubre de 2022, presentant als serveis territorials el document que justifiqui la seva realització. Si no s’acredita abans d’aquesta data, l’import líquid percebut en la nòmina del mes de juliol tindrà el caràcter d’haver percebut indegudament i, consegüentment, s’emetran les corresponents cartes de reintegrament d’havers, per tal que es retorni l’import mitjançant l’ingrés en el compte restringit del Departament d’Educació.

Les persones que hagin participat de forma efectiva en el procés selectiu per accedir a cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res en aquest mateix termini, perquè es fa la comprovació d’ofici.

Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes, han d’acreditar documentalment la participació efectiva abans del 31 d’octubre de 2022.

En ambdós casos, s’entén per participació efectiva el fet d’haver-se presentat, com a mínim, a una de les proves del procés selectiu.

El nomenament de juliol es té en compte com a temps de serveis prestats a efectes del número de la borsa.